SVAR: I Arbetsdomstolens domar brukar lojalitetsplikten beskrivas som att arbetstagaren inte får skada arbetsgiv­aren, är skyldig att sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och undvika lägen där han/hon kan komma i pliktkollison.
  Om arbetstagaren utåt offentligt kritiserar arbetsgivaren kan han/hon bryta mot lojalitetsplikten om gränserna för kritikrätten överskrids, exempelvis genom att sprida oriktiga uppgifter i syfte att skada arbetsgivaren. I situationen du beskriver är det dock inte frågan om detta, utan om en intern diskussion på arbetsplatsen. Du bryter alltså inte mot lojalitetsplikten.
  Det är viktigt vem som är arbetsgivare. Yttrandefriheten är en grundlagsskyddad rättighet för arbetstagare anställda av det offentliga, det vill säga stat, kommun eller landsting.
  Av Arbetsdomstolens domar framgår att en offentlig arbetsgivare i regel inte kan ingripa mot en arbetstagare som utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter och därigenom orsakat störningar i verksamheten eller skadat myndighetens anseende och allmänhetens förtroende för den.  Annat kan kanske gälla om arbetstagaren har en utpräglad förtroendeställning och direkt ansvar för arbetsgivarens beslut, eller i andra ytterlighetssituationer. Arbetsdomstolen anser också att man kan vidta åtgärder vid allvarliga samarbetssvårigheter, även om dessa kan bero på att en arbetstagare utnyttjat sina grundlagsfästa fri- och rättigheter.
  Sammanfattningsvis kan alla arbetstagare internt diskutera synpunkter och framföra kritik mot hur arbetsgivaren bedriver sin verksamhet utan att bryta mot lojalitetsplikten. Offentligt anställda arbetstagare har grundlagsskydd för sin yttrandefrihet och kan utåt och offentligt framföra kritik mot arbetsgivaren utan att arbetsgivaren kan vidta några åtgärder mot dem.
/Annett Olofsson