SVAR: Enligt bestämmelse i arbetsmiljölagen ska skyddsombudet vända sig till arbetsgivaren om ombudet anser att det behöver vidtas åtgärder för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. 
  Skyddsombudet ska begära sådana åtgärder och arbetsgivaren måste då snabbt lämna besked i frågan.
  Om så inte sker eller arbetsgivaren inte vidtar åtgärder, kan skyddsombudet göra en framställan till Arbetsmiljöverket om föreläggande eller förbud riktat mot arbetsgivaren.
  Vad som sägs i lagen gäller bara skyddsombud och inte arbetstagare i allmänhet. Arbetsmiljölagen bygger på tanken att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att uppnå en god arbetsmiljö.
  Arbetstagarna ska i detta arbete företrädas av skyddsombud. Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation, som har kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns ingen sådan arbetstagarorganisation utses skyddsombud av arbetstagarna.
  Är ni missnöjda med hur skyddsombudet sköter sitt uppdrag, föreslår jag att ni agerar för att någon annan person ska väljas som skyddsombud. Slutligen vill jag bara tillägga att inget hindrar att en enskild arbetstagare vänder sig till Arbetsmiljöverket och påtalar brister i arbetsmiljön, även om  vederbörande inte kan göra framställan om föreläggande eller förbud. 
  Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet i arbetsmiljöfrågor och ett påtalande om brister kanske kan leda till att  verket agerar på egen hand, till exempel genom en inspektion av arbetsplatsen.
/Annett Olofsson