SVAR: Om du är tillsvidareanställd hos landstinget och har minst tolv månaders sammanhängande anställningstid är uppsägningstiden tre månader vid egen uppsägning. Detta framgår av kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser. I samma kollektivavtal sägs att en arbetstagare som lämnar sin anställning utan att följa gällande uppsägningstid mister innestående anställningsförmåner, dock högst med ett belopp som motsvarar lönen för 14 kalenderdagar.
  Om arbetstagare är anställd utan regler om arbetstagares egen uppsägning i kollektivavtal, gäller bestämmelserna i las. Då är uppsägningstiden en månad. En arbetstagare som lämnar anställningen innan uppsägningstiden gått ut är enligt las skyldig att ersätta arbetsgivaren för ekonomisk skada, till exempel merkostnader för att snabbt ta in en vikarie. Det är i praktiken ofta svårt för arbetsgivaren att bevisa att han eller hon lidit ekonomisk skada.
Arbetstagaren kan också bli skyldig att betala allmänt skadestånd till arbetsgivaren för kränkning. Om en arbetsgivare kräver skadestånd av en arbetstagare finns ofta anledning att hävda den regel i las som säger att skadestånd kan sättas ned eller helt falla bort om det är skäligt.
/Annett Olofsson