SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har du rätt till hel ledighet under barnets första 18 månader oavsett om du har föräldrapenning eller inte. Är barnet äldre än 18 månader har du rätt till hel ledighet under tid du får hel föräldrapenning enligt 12 kapitlet socialförsäkringsbalken. Föräldrapenning lämnas längst till dess barnet fyllt åtta år eller till den senare tidpunkt då barnet avslutat sitt första skolår i grundskolan. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Denna begränsning gäller inte vård av sjukt barn.
  Enligt 11 paragrafen i föräldraledighetslagen får arbetstagaren ta ut hel ledighet den eller de dagar arbetstagaren begär.  I 13 och 14 paragraferna i föräldraledighetslagen kan man läsa om anmälan och beslut om ledighet. En arbetstagare som vill vara föräldraledig ska anmäla detta två månader i förväg eller, om anmälan inte kan ske i så god tid, så snart som möjligt.
  Arbetstagaren ska samråda med arbetsgivaren om ledighetens förläggning. Om det kan göras utan olägenhet för arbetstagaren ska denne försöka förlägga sin ledighet så att arbetsgivarens verksamhet kan fortgå utan påtaglig störning. Med ”påtaglig störning” menas att det finns omständigheter som gör att verksamheten hos arbetsgivaren kommer att utsättas för stora påfrestningar. Är så fallet kan arbetsgivaren kräva att arbetstagaren förlägger sin ledighet på annat sätt, men bara om det kan ske utan olägenhet för arbetstagaren. Ett exempel på sådan olägenhet är situationer där arbetstagaren inte kan få nödvändig barntillsyn. Om det är en olägenhet för dig att inte få ut föräldraledighet under sommaren kan inte arbetsgivaren neka dig ledigt.
/Annett Olofsson