SVAR: Är du anställd av en kommun eller ett landsting gäller reglerna i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess, det vill säga tystnadsplikt, gäller för uppgift om enskilds hälsotillstånd om det kan antas att den enskilde eller närstående till denne lider om uppgiften röjs. Samma lag hänvisar också till reglerna i personuppgiftslagen. Uppgifter om hälsa är känsliga personuppgifter. Saknas uttryckligt samtycke från den som uppgifterna rör får de bara lämnas ut i vissa särskilda situationer, till exempel om det är nödvändigt för att den personuppgiftsansvarige (i detta fall arbetsgivaren) ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt arbetsrätten.  Det som då avses är behandling av personuppgifter i samband med rehabilitering, sjuklön och liknande.
  Ditt arbete på deltid tycks vara ett led i rehabilitering, men det är ändå knappast nödvändigt att lämna ut uppgifter om din medicinering till dina arbetskamrater. Min bedömning är att arbetsgivaren brutit mot sin tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Är du anställd av en privat arbetsgivare gäller inte denna lag, men däremot personuppgiftslagen, som din arbetsgivare då brutit mot. Den som gör så kan förpliktas bet­ala skadestånd till den som fått sin personliga integritet kränkt. Dessutom kan din arbetsgiv­are ha brutit mot en bestämmelse i sjuklönelagen, som säger att tystnadsplikt gäller för sådant som arbetsgiv­aren fått veta genom intyg av läkare. Ta kontakt med din lok­ala fackliga organisation och rådgör med dem. Det är viktigt att din chefs överordnade informeras om vad som hänt så att detta inte upprepas.
/Annett Olofsson