LO vill gå längre än utredningen och tycker att förslaget är verkningslöst.

Regeringens utredare Sören Öhman föreslog i våras utökad yttrandefrihet för anställda i privata företag som utför arbetsuppgifter åt stat, kommuner och landsting. Privatanställda skall, enligt förslaget, kunna uttrycka åsikter och vidarebefordra uppgifter om arbetsgivaren, på samma sätt som offentliganställda kan göra.

Undantag görs i förslaget för uppgifter som omfattas av lagen om företagshemligheter.

Enligt den lagen är det i stort sett upp till arbetsgivaren själv att avgöra vilka uppgifter som ska vara hemliga och medföra tystnadsplikt för de anställda.

Kommunalarbetaren har läst remissvaren på Öhmans utredning. Både fack och arbetsgivare är kritiska.

Det finns ingen anledning att ändra lagen anser företrädare för de privata arbetsgivarna.
”Från förbundets sida kan vi inte se förslagen som något annat än ytterligare ett politiskt förslag i riktning mot att försvåra verksamhetsklimatet för de fristående förskolorna och skolorna”, skriver exempelvis Friskolornas riksförbund i sitt yttrande.

Kooperationens förhandlingsorganisation (KFO), Svenskt Näringsliv och Företagarnas riksorganisation säger också nej till ändrad lagstiftning.

De fackliga organisationerna är positiva till att förslag på åtgärder för större yttrandefrihet äntligen kommer men underkänner just den här modellen.

Undantaget för företagshemligheter får besk kritik av bland andra LO.

”I princip innebär detta att det är arbetsgivaren som bestämmer området för yttrandefriheten”, skriver LO i sitt remissvar.

LO anser att undantaget gör den föreslagna lagen verkningslös.

De kommuner och landsting som tillfrågats är överlag ganska positiva liksom Kommun- och Landstingsförbundet.

Undantagen är Stockholms läns landsting, som hellre ser en avtalsreglerad yttrandefrihet, samt Göteborgs stad.

Göteborg ställer sig av någon anledning tveksamma till om kommunala bolag och stiftelser ska omfattas av de föreslagna reglerna.

De som jobbar i den offentliga sektorn har en grundlagsskyddad yttrande- och meddelarfrihet. Den medför ett skydd för den som till exempel berättar om missförhållanden på jobbet för journalister eller skriver debattartiklar och framför kritik mot chefen. Offentliga arbetsgivare får inte vidta repressalier mot anställda som utnyttjat sin lagliga rättighet.

Regeringen överlämnar ett färdigt förslag till riksdagen tidigast i höst.

En ny lag skulle då kunna börja gälla tidigast nästa sommar.