Endast en talare begärde ordet när lönesystemet skulle diskuteras. Matts Jangerstad från Stockholm ville ha en utvärdering och förslag på alternativa löneformer. Kongressen avslog detta med förbundsstyrelsens motivering att lönesystemet redan har utvärderats ett antal gånger.

Dessa utvärderingar visar att det finns ett brett stöd för nuvarande lönesystem bland medlemmarna. Det som återstår är att få lokala löneavtal med kriterier för individuella löner enligt principerna i det centrala avtalet för anställda i kommuner och landsting.

Motioner som krävde kompetensutveckling och minskade löneskillnader mellan kommunalare och andra yrkesgrupper bifölls utan debatt.

Inte heller motionerna om sänkt arbetstid väckte någon diskussion. Förbundsstyrelsen sa i sitt svar till motionerna att det långsiktiga målet om 30-timmars vecka ligger fast men att nå målet nu med full lönekompensation är föga realistiskt. I första hand bör den ofrivilliga deltiden minskas så att alla får möjlighet att själv välja sysselsättningsgrad. Målet om kortare arbetstid vill Kommunal nå genom centrala och lokala avtal.

Samtidigt hoppas förbundet att de politiska partierna ska kunna nå en överenskommelse om arbetstidsförkortning.

Kongressen sa ja till kravet att jourtid ska räknas in som arbetstid och att Kommunal ska verka för att politiska och fackliga uppdrag ska vara semesterlönegrundande, att grundbemanningen ökas för att motverka utbrändhet och att det i avtalen skrivs in rätt till facklig information på betald arbetstid