Under våren har medlemmarna fått svara på frågor om inflytande på jobbet, arbetsmiljö, kompetensutveckling och yttrandefrihet.

De 83 357 svaren har sammanställts av Temo och resultatet ska presenteras vid Kommunals kongress nästa vecka.

Enkätsvaren visar att en stor del av förbundets medlemmar tycker att de kan påverka hur deras arbete ska utföras. Mest nöjda är de som arbetar inom barnomsorgen och inom fritids- och idrottsverksamhet. Minst möjlighet att påverka har anställda inom landstingen och sjukvården.

Samtidigt anser många att dålig arbetsmiljö gör att de riskerar att bli sjuka eller skadade på grund av sitt arbete. Det gäller främst anställda inom kommunerna och inom äldrevården. Mest nöjda med arbetsmiljön är de som arbetar inom fritids- och idrottsverksamhet.

Sex av tio kommunalare är inte helt säkra på att de kan lämna kritiska synpunkter om arbetet och arbetsförhållandena till chefen. Tystnaden är vanligare bland timanställda än fast anställda och bland yngre jämfört med medelålders och äldre.

Två av tio tycker inte att arbetsuppgifterna motsvarar deras kompetens och erfarenheter. Det gäller främst bland de yngre och inom äldreomsorgen. De som arbetar inom barnomsorgen tycker oftare än andra att deras erfarenhet och kompetens tas till vara.

Hälften av kommunalarna har deltagit i en kompetenshöjande utbildning eller kurs. Det gäller främst inom barnomsorgen och inom sjukvården. Deltidsanställda får dock sällan gå någon kurs.

På frågan om vad du skulle vilja göra om du fick en veckas betald kompetensutveckling svarade hälften att de vill utvecklas inom yrket. Tre av tio vill pröva på ett annat yrke. De timanställda vill oftare än andra utvecklas i yrket medan de yngre oftare vill pröva på andra jobb.

Arne Modig vid Temo som har lett arbetet med sammanställningen säger att det är en överraskande hög och bra andel som har svarat på enkäten.

Av de som har svarat är drygt 70 000 kvinnor. Nära 65 000 av de som svarat arbetar i kommunerna, drygt 16 000 inom landstingen och omkring 2 500 i privat eller kooperativ verksamhet. Sex av tio är mellan 35-64 år. Sju av tio arbetar inom vård och omsorg. Hälften arbetar deltid.

Undersökningen ska brytas ned så att varje avdelning och sektion ska kunna se hur just deras medlemmar har svarat.

Vid höstens medlemsoffensiv ska arbetsgivarna uppvaktas så att de får chans att ta del av enkätens resultat.