Det är en nyhet i en forskarrapport som grundas på svar från en mycket stor del av yrkesgruppen.

Forskarna tror att smärtan beror på inflammationer, som i sin tur orsakas av något man andas in med avloppsdimman i reningsverken, troligen det bakteriestoff som kallas bakteriellt endotoxin.
Virus eller andra mikroorganismer eller kemikalier i luften kan också ligga bakom.

Inandning antas vara orsaken även till de andra sjukdomar som är vanliga i avloppsreningsverk, problem som rapporterats i en del tidigare undersökningar och bekräftas här:

*Problem med luftvägarna som långvarig hosta, andfåddhet och tryck över bröstet. Dit hör också kortvariga influensaliknande symptom med feber och ledvärk.

*Magont, diarré och andra mag-tarmsymptom.

*Ovanlig trötthet, koncentrationssvårigheter, huvudvärk och muskelvärk.

Kommunal har arbetat för att få i gång den här undersökningen. Huvudskyddsombudet Bo Björk i Mariestad hör till dem som tryckte på. Han har följt undersökningen i en referensgrupp. Han säger:

— Resultaten har säkerställt de problem som kamraterna talade om. Nu är det viktigt att arbetsgivarna ser till att reningsverksarbetarna får årliga hälsokontroller.

Nästa steg i forskningsprojektet blir att undersöka reningsverksarbetare, för att se om de har inflammationer eller är medicinskt påverkade på något annat sätt. Miljön i verken ska också kontrolleras. Sedan kommer förslag till hur problemen kan förebyggas.

Enkäten har utformats och bearbetats av Jörgen Thorn, Lena Beijer och Ragnar Rylander, yrkesmedicinska forskare i Göteborg. Så gott som alla reningsverksanställda i Sverige har fått frågor om hälsan och många har svarat, 75 procent.