Cellgifter, cytostatika, kan bota flera typer av cancer som akut leukemi och lymfsjukdomen Hodgkins sjukdom. I andra fall används cellgifter för att lindra sympomen.

Risken för infektioner och för skador på blod och inre organ är stor. Därför måste man noga väga nyttan av en cellgiftsbehandling.

SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering har kommit med en ny rapport om hur cellgifter används. Med få undantag används de på rätt sätt i svensk sjukvård, konstaterar SBU.

Till undantagen hör spridd bröst- äggstocks eller lungcancer som redan behandlats en gång och inte längre svarar på cellgifterna. Ytterligare behandling med cellgifter ger då inte förväntad lindring.

SBU påpekar att fler studier krävs för att utvärdera nyttan av cellgiftsbehandlingar. Såväl kostnader, skada/nytta samt välbefinnande och livskvalitet bör vägas in. Idag kostar cellgiftsbehandlingarna 400 miljoner kronor per år. Summan är inte anmärkningsvärd om man jämför med behandlingar mot andra sjukdomar, skriver SBU.