Löner

• Kommunals kvalificerade yrkesarbetare ska på fyra år komma ikapp verkstadsarbetarna. Det innebär knappt femhundra kronor extra per anställd och år utöver ”LO-ramen”.

• Särskilda satsningar för att höja lönerna för timavlönade och visstidsanställda.

• 18-åringar som inte har gymnasieutbildning ska tjäna 90 procent av den lön som ges till 19-åringar (vuxenlön).

• 19-åringar och yngre som har gymnasieutbildning ska minst tjäna 12 200 kronor per månad. Timavlönade ska minst tjäna 1/165 av den lägsta avtalslönen. Efter sex månaders sammanlagd anställningstid ska lönen höjas med minst sex procent.

Lönesystemet

• Ninaprincipen som tvingar kommuner och landsting att införa lokala individuella lönesystem. Annars ska alla ha lika mycket i löneökning.

• Om inte de lokala förhandlingarna är klara inom sex månader ska alla ha lika mycket i löneökning. Om avtalet är längre än ett år ska förhandlingarna vara klara innan det gamla avtalet löper ut. Annars lika mycket till alla.

• För grundkraven i varje yrke eller grupper av yrken ska kommunerna träffa överenskommelse med facket om befattningslön. Sedan ska inplacering ske i individuell lön. Den lönen får aldrig vara lägre än avtalets lägstlöner.

• Arbetsgivare ska vara skyldiga att förhandla om lönerna för alla nyanställda.

• Kommunerna ska vara skyldiga att träffa avtal för feriearbetande ungdom.

OB, jour och beredskap

• OB, jour och andra ersättningar ska höjas med ett belopp som motsvarar värdet av löneökningar och andra förbättringar i avtalet.

• Ersättning för arbete på obekväm tid ska ges samtidigt med övertidsersättning för samtliga yrkesgrupper.

• Ändrade övertidsregler. Bland annat ska ersättning för kvalificerad övertid gälla vid tillfällig inkallelse under pågående semester. Och ersättning ska kunna ges vid beordrad utbildning.

Rätt till heltid och fast anställning

• Deltidsanställda ska ha rätt att gå upp i arbetstid innan anställning av mer personal sker. Om flera deltidsanställda konkurrerar ska den gå före som hos arbetsgivaren eller arbetsförmedlingen anmält att den önskar gå upp i arbetstid. Den som har längst sammanlagd anställningstid går först.
oBättre möjligheter för tillfälligt anställda att bli fast anställda.

Lika rättigheter

•Bort med indelningen i grupp 1- och grupp 2-anställda, det vill säga samma förmåner gällande semester, löneutfyllnad, lägstlön, pension med mera för alla, oavsett anställningsform och sysselsättningsgrad.

Utbildning

• Inom fyra år ska Kommunals medlemmar ha rätt till en veckas särskild kompetensutveckling per år på betald arbetstid.

Delegering

• Ändrade delegeringsregler. Kompetensbevis ska utfärdas som ska ge Kommunals medlemmar rätt att utföra alla de arbetsuppgifter som de har kunskap att utföra i det dagliga arbetet.

Arbetsmiljö

• En god och säker arbetsmiljö för att minska sjukfrånvaron. De arbetsmiljö- och samverkansavtal som redan nu finns måste ses över och förbättras. Personalekonomiska bokslut bör prövas. Anställda och chefer bör få arbetsmiljöutbildning.

• Bättre företagshälsovård.

Jämställdhet

• Ett avtal som garanterar jämställdhet mellan kvinnor och män.

Pension

• Arbetsgivarens pensionsavgift per anställd höjs med 0,1 procent.

Arbetstid

• Rätt att använda övertid och alla semesterdagar över 20 samt sparade semesterdagar till en arbetstidsbank.

• Den som vill ta ut ledig tid från arbetstidsbanken ska kunna göra det i hela dagar eller i timmar, exempelvis för att få längre semester eller kortare daglig arbetstid. Det ska också vara möjligt att ta ut ledig tid i pengar.

Arbetsskada

• Den som har drabbats av arbetsskada på grund av olycksfall, våld, hot eller smitta och är försäkrad i TFA ska få full ersättning utan karens.

Sjuklön

• Sjuklönen ska ersätta OB och andra anställningsförmåner utöver grundlönen.

Räddningstjänsten

• Kvalificerad övertid om arbetsgivaren beordrar arbete eller utbildning på fridag.

• Brandmännens o-tillägg höjs med 150 kronor.

• Reglerna i avtalet om storhelgstillägg tillämpas utöver den fasta schablonen.

• Slutbetalning av allmän pension mellan 58 0ch 65 år.

Deltidsanställda brandmän

• Ersättning ska vara pensionsgrundad. Tiden ska vara tillgodräkningsbar vid beräkning av 25- respektive 30-årsgränserna för pension för heltidsbrandman i utryckning.

Dagbarnvårdare

• Avtalets bilaga F om dagbarnvårdare upphör att gälla den 31 december år 2000. Reglerna i avtalet Allmänna Bestämmelser tillämpas om det inte finns lokala avtal.

Ackordsarbetare

• Anställda enligt avtalets bilaga G ska ha ett löneutrymme som motsvarar värdet av löneökningar och andra förbättringar i avtalet för övriga grupper.

Jourtjänstgörande personal

• Under tiden 22.00-06.00 ska inte schemalagda arbetsuppgifter förekomma, inte heller för- och efterarbeten. Procentsatserna höjs från 50 procent till 75 procent vid beräkning av jour, OB och timlön. Lokala avtal kan träffas om annan ersättning.

Lägerverksamhet

• Höjda belopp i det bilaga i avtalet som reglerar ersättning för denna verksamhet

Poolbilagan

• Höjda ersättningar för dem som arbetar i personalpooler.

Verksamhetsplanering

• Alla personalgrupper inom förskolans och skolans områden ska kunna delta i verksamhetsplaneringen på lika villkor.

Social service, barnomsorg, psykiatri och omsorgsverksamhet

• Anställda med ordinarie arbetstid förlagd till vardag samt sön- och helgdag eller till vardag och helgdag ska garanteras nio fridagar per fyraveckorsperiod. Denna bestämmelse finns redan i avtalet men gäller vid en arbetstid på 153 timmar eller mer per fyraveckorsperiod. Men det finns de som har kortare arbetstid och Kommunal vill att bestämmelsen även ska gälla dem.

Samma tillägg för obekväm arbetstid

• Alla personalgrupper ska tillägg för obekväm arbetstid för allt arbete som utförs på tid som anges i avtalets bilaga om särskilda ersättningar. I dag gäller den bestämmelsen enbart vårdbiträden.

Förstörda kläder

• Ersättning för förstörda kläder ska även gälla inom förskolan och skolan.

Arbetstid för schemabunden personal

• Schemabunden personal i landstingen ska ha en arbetstid på högst 37 timmar i veckan.

Beredskapsavtalet

• Högre lön och nya regler för OSA-anställda.

Personliga assistenter

• Pensionsrätt. Deras avtal räknas upp på samma sätt som för övriga grupper.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

• Ändra till sju från 14 dagar för rätt till ersättning vid arbetsoförmåga på grund av arbetsolycksfall.

• Ändra till sju från 14 dagar för rätt till ersättning för sjukvårdskostnader och andra utgifter på grund av arbetsolycksfall.

• Ta bort regeln om att arbetsgivaren måste vara vållande till arbetsolycksfallet för rätt till ersättning.

• Ta bort självrisken på 500 kronor på de utbetalda ersättningarna.

Bilersättning och traktamenten

• Höj milersättningen till 27 kronor per mil enligt en preliminär överenskommelse i maj år 2000.