LO kommer, om rapporten går igenom, att anta riktlinjer som innebär att sociala krav ska vägas in vid offentlig upphandling. Social dumping får aldrig bli ett konkurrensmedel, enligt rapporten som ska ligga till grund för LO:s syn på offentlig upphandling.

I skriften räknas en rad exempel upp där offentliga arbetsgivare lagt ut verksamheter på entreprenad med social nedrustning som följd. Personal har förlorat sina jobb eller fått sämre förmåner. Rättsinstanserna har ofta gett kommuner och landsting rätt i sin tolkning av lagen om offentlig upphandling, LOU.

Sverige borde liksom Danmark kunna ha en lagstiftning som förhindrar social dumping och föreskriver att de upphandlande enheterna ska iaktta mål som jämställdhet och miljöhänsyn, enligt rapporten.

Tanken är att LO och förbunden ska forma en gemensam facklig strategi för att påverka lagstiftare och upphandlare till en bättre offentlig upphandling.