Det traditionella arbetsschemat görs av arbetsledare och innebär fasta turer med begränsade möjligheter att ta hänsyn till de anställdas och verksamhetens behov.

Tvättstugemodellen är den vanligaste av de alternativa modellerna.
Personalen tecknar sig för de dagar och tider de vill arbeta och sedan jämkar gruppen ihop önskemålen tills schemat stämmer.

Poängmodellen styr personalen till de tider då den behövs mest. De tider som är mest krävande får högst poäng. Den sammanlagda arbetstiden och lönen räknas ut med hjälp av poängen.

Time Care är egentligen ett poängsystem fast schemat läggs via dator och programmet säljs av ett företag. Arbetade tider samlas i en timbank. Var och en får ha 20 timmar plus eller minus.

Årsarbetstid. Tidsramen sträcker sig över ett år. Alla lägger sitt eget schema, inom arbetstidslagarna, förstås, och några anställda jämkar ihop schemat. Varje månad görs en avstämning, för lönen, ob och övertid. Man kan ta ut den inarbetade tiden i ett sträck.