Kommunförbundets sammanställning av kommunernas räkenskaper för 1999 visar att många kommuner fortfarande går med underskott.
Sammantaget handlade det om 2 miljarder kronor. Bara genom att sälja ut egendom som energi- och bostadsbolag får en del kommuner sin ekonomi att gå ihop.

Nettokostnaderna för landets alla kommuner ökade med 14 miljarder kronor och skatteinkomsterna med lika mycket.

Äldreomsorgen och skolan står för nästan hela kostnadsökningen. Det handlar om nettokostnadsökning på cirka 8 procent. Nu har inte verksamheterna där vuxit så kraftigt. En del av tillskottet av pengar går till att betala för löne- och prisökningar. Men det blir uppskattningsvis ändå en tillväxt på runt 5 procent.

Övriga kommunala verksamheter har med nerdragningar fått betala för satsningarna på äldreomsorg och skola.

Barnomsorgens kostnader är oförändrade mätt i kronor. Eftersom löner och priser gått upp även där betyder det att den verksamheten skurits ner.

Övriga stora områden som de tekniska verksamheterna, fritid och kultur fick mindre pengar 1999 jämfört med året innan. De verksamheterna
krymptes därmed ännu mer.

Nettokostnader (per innevånare)

Förändring 1998-1999

Äldreomsorg +8%

Skola +8%

Barnomsorg 0%

Fritid -1%

Kultur -3%

Infrastruktur -4%

(Gator, park, miljö,

räddningstjänst mm)

Minskar man ovanstående siffror med 2,5-3 % (kommunala inflationen) så får man fram hur mycket verksamheterna har ökat/minskat.