Särskilt utsatta är, förutom de som bor i radonhus, alla som arbetar under jord eller vid vattenverk som hanterar grundvatten.

Rökare ökar sin risk för lungcancer om de exponeras för radon. Men också ickerökare kan utsättas för möjliga samband mellan höga radonhalter och andra cancerformer.