Kommunals struktur är föråldrad för medlemmar inom privata sektorn. För att stärka medlemmarna som jobbar privat behövs en struktur anpassad till var arbetsgivarna finns och där besluten fattas. Nu svarar sektioner och avdelningar mot landstingens och kommunernas gränser, trots att privata koncerner kan ha verksamhet på olika håll i landet och ett region- eller huvudkontor i Stockholm eller Göteborg.

Facket måste ha beslutskraft på de nivåer där arbetsgivarna fattar sina beslut. Grunden ska vara att på arbetsplatsen bildas en klubb. Klubbarna samlas i en sektion. Sektionen ska tillhöra en av Kommunals avdelningar men vilken avdelning det blir ska bestämmas av arbetsgivarens organisation, till exempel var kontoret ligger.

Om den privata koncernen inte är indelad i regioner utan bara finns på central nivå ska en riksomfattande sektion bildas som företräder alla medlemmar i koncernen gentemot arbetsgivarens huvudkontor.

Allt för att bättre samordna de fackliga intressena gentemot den gemensamma arbetsgivaren.

Förslaget, som antagits av förbundsstyrelsen ska diskuteras på förbundsmötet i Norrköping den 5 –6 juni.