En förkortning av arbetstiden tar en del av utrymmet för löneökningar och för välfärden. Arbetsgruppen visar att det skulle bli mindre resurser för vård, omsorg och skola, särskilt på längre sikt, eftersom behovet av sjukvård och äldreomsorg ökar.

Detta ses som huvudproblemet. Det finns tre sätt att klara finansieringen: att höja skatten, att öppna för marknadslösningar, som privata försäkringar eller höjda avgifter, eller att förlita sig på frivilliga insatser. Gruppen tar inte ställning till dessa lösningar.

De positiva följderna av kortare arbetstid är mer tid för familj och fritid, mindre stress och bättre hälsa, om förkortning genomförs på rätt sätt, chans för deltidsanställda att öka sin arbetstid, bättre möjligheter till jämställdhet och ökad flexibilitet.

— Hushållen står inför ett val: jobba som i dag och få högre materiell standard eller jobba mindre och acceptera lägre standard, säger s-kvinnornas ordförande Inger Segelström, som lett arbetstidsgruppen.

En förkortning av arbetstiden kan genomföras på tre sätt: För det första avtalsvägen, utan statlig inblandning. Risken är att låglöneområden och svagare grupper inte får någon förkortning. För det andra genom att regering och riksdag ändrar normen för heltidsarbete i arbetstidslagen.

Risken är att det driver upp lönekostnaderna. För det tredje genom en tvångslag och det är varken realistiskt eller önskvärt, anser gruppen.

— Ska man klara det avtalsvägen ska det gälla alla, också kvinnorna, säger Inger Segelström. Om parterna inte klarar av det finns hotet om lagstiftning kvar.

Rapporten las fram till biträdande näringsminister Mona Sahlin den 23 mars. Förutom (s) har (v) och (mp) suttit med i gruppen och den har haft en referensgrupp från arbetsmarknadens parter knuten till sig.
Rapporten, som heter ”Kortare arbetstid – för och emot” ska nu på remiss i tre månader.

Kommunal har räknat fram att en timmes kortare arbetstid kostar 2,6 procent av löneutrymmet.

— Kortare arbetstid, bättre löner och fler människor i vården – ekvationen går inte ihop, säger ombudsman Kurt Söderberg. Jag är rädd för att man håller på att lura in de lågavlönade kvinnorna i en ny fälla. De som talar om kortare arbetstid talar inte om vad vi ska avstå ifrån.