Vid en nyligen gjord intervjuundersökning av 100 personer som var långtidssjukskrivna för depression uppgav två tredjedelar att de blivit sjuka på grund av förhållanden på arbetet.

Avsikten med AMF:s forskningsprojekt är att ta reda på vad som skiljer arbetsrelaterade stressyndrom från andra depressiva tillstånd. Detta för att kunna förebygga problem samt hitta effektiv behandling.

I en första fas skickar AMF ut en enkät till de 4 200 kommun- och landstingsanställda som under 1998 varit sjukskrivna för depression och liknande tillstånd. De patienter som behöver kommer att få pröva olika behandlingar som sedan utvärderas.

I en andra fas inbjuds 100 långtidssjukskrivna med misstänkt arbetsrelaterad depression till en intensivundersökning med syfte att ta fram två olika behandlingsmodeller.

Det man främst inriktar sig på är gruppterapier med olika teoretisk bakgrund.

De två modeller man kommer fram till jämförs sedan med vanlig rutinbehandling vid psykisk ohälsa.

Forskningen leds av Marie Åsberg och Åke Nygren vid Institutionen för neurovetenskap vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Med tanke på de erfarenheter de redan har anser forskarna att det bör vara möjligt att hitta tidiga varningssignaler på arbetsrelaterad stress och på så sätt kunna förhindra långtidssjukskrivningar.