Mellan 1993 och 1999 ökade antalet äldre som fick fick vård via en privat vårdgivare från 3,5 procent till 9 procent.

Vårdentreprenörerna har under dessa år blivit allt fler och allt mer välorganiserade. Det konstaterar Socialstyrelsen i rapporten ”Konkurrensutsättning och entreprenader inom äldreomsorgen, Historia och nuläge, Äldreuppdraget 99:6”.

Tendensen är att företag tar över hela distrikt men köp av enstaka vårdplatser förekommer också.

Vanligast är att kommunerna skriver treårskontrakt med vårdgivarna men det finns avtal som löper på ända upp till tio år.

Byte av entreprenör är ganska ovanligt men i 16 procent av fallen tog kommunen tillbaka äldrevården. Skälet var oftast att man ansåg att drift i egen regi fungerade bättre.

Sedan 1995 har kommunerna allt mer börjat skilja på handläggar- och utförarfunktionen i äldrevården. Så kallad ”delad organisation” är nu den vanligaste organisationsformen. Förra året hade 170 kommuner delad organisation mot 40 år 1995. Få studier har gjorts om vad ändringen innebär för personal och gamla. Men en studie från 1997 tyder på att specialicerade handläggare tenderar att bli mer restriktiva i sin bedömning av de gamlas behov av vård. Samtidigt tycks rättsäkerheten i bedömningen ha ökat bland annat beroende på att handläggarna motiverade sitt beslut bättre.