Det säger Ingrid Hjalmarsson, en av de tre äldreomsorgsinspektörer som under drygt två år granskat Stockholms äldreomsorg.

De tre inspektörerna har hittills granskat alla (150) enheter inom Stockholms äldreomsorg i elva av de 18 stadsdelarna. I höst ska deras arbete vara klart.

I en sammanfattning pekar de på brister men lyfter också fram 34 enheter som goda exempel. Kännetecknande för dem är bl a att de gamla har kontaktmän bland personalen, att det finns en arbetsledning som är närvarande och ger stöd åt personalen, att det finns regelbunden utbildning och gemensamma mål för arbetet. Där finns ett gott arbetsklimat, och personalen stannar. Det finns tid att reflektera och för dokumentation, vårdplanering och utvärdering.

Det som var mest uppskattat av pensionärerna, var den trygghet som fast vårdpersonal innebär. De ville att så få personer som möjligt vårdade dem, och tyckte att kontaktmannaskapet var viktigt.

De problem och brister inspektörerna pekade på gällde brister i organisationen och för lite resurser:

– Det finns på många håll brister i ledningen, för få arbetsledare som har tid för personalen. Personalen skulle kunna utveckla sitt arbete om de fick stöd, säger Ingrid Hjalmarsson. Det hänger också ihop med för dåliga resurser, grundbemanningen är för låg.

Kritiken gäller också vardagen för de gamla, maten som kan bli bättre och serveras på tider som passar de gamla, och livet som är för innehållslöst och enformigt.

Rapporten går systematiskt igenom all sorts äldrevård; hemtjänst, gruppboende, servicehus, sjukhem och dagverksamhet.