Gränsvärdena måste kunna hållas under minst två års användning.
För stift och ringar som används under läkningen efter håltagning gäller ännu hårdare bud: de får bara innehålla 0.05 procent nickel. Var tionde kvinna i Sverige är nickelallergiker.