Svensk arbetsmarknad får snart en reformerad las (lagen om anställningsskydd) att förhålla sig till.

Arbetsgivare får bland annat en utökad möjlighet att göra undantag från turordningen och lägre kostnader vid uppsägning. Reglerna för uppsägning av personliga skäl görs tydligare och byter namn till sakliga skäl. I dagsläget är det svårt att bedöma hur förändringen kommer att påverka i praktiken.

Min personliga erfarenhet efter många arbetsår som både facklig representant och HR-anställd är att komplexiteten när det gäller just personalfrågor blivit större och svårare att hantera. Personliga konflikter är vanliga på arbetsplatserna. Arbetsgivaren har en skyldighet att hantera och utreda anmälningar om kränkningar, men även att förebygga. 

Men den fackliga organisationen har också ett stort ansvar att bevaka sina medlemmars intressen, vilket många gånger kan vara en svår avvägning när det uppstår konflikter mellan grupper och ibland individer.

Eftersom reglerna för uppsägning av personliga skäl förändras finns det skäl att fundera över hur det kommer att påverka arbetsklimatet.

I komplexa situationer som är svårbedömda ur ett arbetsrättsligt perspektiv anser nog de flesta att en utredning med en rättssäker metodik är ett måste, likaså att det måste ske genom neutrala utomstående personer utan tidigare koppling till vare sig personer eller arbetsplats. Som jag ser det kommer en reformerad las att ytterligare understryka vikten av detta. 

Det är också viktigt att utredningarna måste ha robusta beviskrav. I dag finns exempelvis metodiker som påstår att man kan styrka kränkningar på 51 procents sannolikhetsövervikt. Ingen medarbetare bör medverka i den typen av utredning då den riskerar att fälla människor och organisationer som ansvariga för handlingar som aldrig borde ansetts vara styrkta.

Eftersom reglerna för uppsägning av personliga skäl förändras finns det skäl att fundera över hur det kommer att påverka arbetsklimatet. Som sakliga skäl skulle kunna räknas in samarbetsproblem, bristande prestationer och misskötsamhet, en bedömningsfråga som inte är helt enkel.

Kommer då anmälningarna kring kränkning att öka på arbetsplatsen kanske på grund av rädsla, av att det blir ”jag” som blir uppsagd om det uppstår konflikt på arbetsplatsen, kommer falska anmälningar att bli fler? Ja, det är en hel del frågor som kan bli aktuella efter införandet av nya las.

Personligen ser jag en risk att det finns arbetsgivare som ser möjligheten att använda sig av uppsägning som ett enkelt sätt att avsluta en anställning då kostnaden för arbetsgivaren under uppsägningstiden minskas.

Hur ska man då förhålla sig till den reformerade lagen, som jag ser det kräver den stor professionalism att hantera, rutiner för hur man ska agera på arbetsplatserna får en större betydelse och användandet av extern utredning blir betydligt viktigare. 

Personligen ser jag en risk att det finns arbetsgivare som ser möjligheten att använda sig av uppsägning som ett enkelt sätt att avsluta en anställning då kostnaden för arbetsgivaren under uppsägningstiden minskas. 

Arbetsmarknadens parter måste vara uppmärksamma på konsekvenserna av en ny las och tänka på hur man ska förhålla sig till de situationer som kan uppstå.