Nu har alla remissvar kommit in till regeringen på tre utredningar om ändrade regler för anställning och uppsägning samt utökat stöd för studier och omställning. Här är de tre viktigaste frågorna som det finns kritik mot.

Ålder

Enligt förslagen i las-utredningarna ska de som har fyllt 27 år och har jobbat i minst åtta år, kunna få studiestöd för en utbildning i maximalt två år. För dem som är har fyllt 40 år finns ingen begränsning i hur lång studietiden får vara för att få studiestödet.

Högskolan i Skövde menar att detta kan missgynna yngre med låg utbildning. De hinner inte med att på två år år få en akademisk examen där grundutbildningen är på tre år.

Risken med detta kan enligt högskolan vara att personer väntar med att utbilda sig tills de har fyllt 40 år.

LO kan dock acceptera denna reglel eftersom den gör det möjligt också för dem som är yngre än 40 år att på två år få en yrkeshögskoleutbildning.

Åldern kan också spela roll för dem som söker omställnings- eller kompetensstöd för att behålla jobbet eller för att kunna få ett nytt om det nuvarande är på väg att upphöra.

Enligt förslaget ska stödet kunna ges till 60 års ålder.

LO tycker liksom flera andra som svarat på remissen att omställningsstödet ska kunna ges så länge som en person har rätt att vara kvar i anställningen enligt Lagen om anställningsskydd, i dag till 68 års ålder.

Tid i arbete

Kravet för att få det offentliga omställningsstödet är att personen inom två år har arbetat minst 16 timmar per vecka i minst 12 månader.

Det ska också gå att få stödet beräknat på månadsinkomst vilket kan underlätta för timanställda och andra som jobbar med många och tillfälliga inhopp.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver att en regel som slår fast exakt hur många arbetade timmar som krävs för utökat omställningsstöd kan missgynna dem vars genomsnittliga veckoarbetstid vid heltid är lägre än 40 timmar. Det kan till exempel gälla dem som jobbar natt.

LO tycker att det är viktigt att regeln inte drabbar deltidsanställda. Därför föreslår LO att deltidsanställda som har jobbat under ett år ska kunna kvalificera sig på sin årsinkomst, om den är högre än 40 procent av en heltidslön i det aktuella yrket.

LRF uppmärksammar de säsongsanställda och tycker att också de ska kunna få omställningsstöd.

Privat eller offentlig arbetsgivare

Enligt förslaget ska omställningsstödet delas in i två potter, en för privat arbetsmarknad och en för offentlig. Och att möjligheten att få stöd beror på hur mycket pengar som finns kvar i respektive pott. Flera som har skickat in remissvar har reagerat på detta och vill ha en gemensam pott.

Arbetsgivarverket skriver: ”Två vårdbiträden har samma behov av att vidareutbilda sig till undersköterskor. Den ena är anställd i kommunen och den andra, som bor i samma kommun, är anställd i ett privat vårdföretag. Dessa arbetstagare kommer att ”tillhöra olika potter”. Det kan medföra att en erhåller stöd och den andra inte gör det med hänvisning till att pengarna är slut för den enes sektor.”

I remissvaren finns de som tycker att det borde vara en rättighet få rätt till omställningsstöd, det ska inte hänga på att det finns pengar kvar i potten.

LO skriver att de med stor tveksamhet kan gå med på att omställningsstödet beror på tillgång på pengar i potterna, för att staten ska kunna ha en kontroll på utgifterna. Men LO vill i så fall att de som riskerar att bli av med jobbet ska prioriteras först.

Fotnot: Tanken är att regeringen efter remissrundan ska presentera ett lagförslag som ska godkännas av riksdagen. Enligt planen ska de nya las-reglerna börja gälla från juni 2022.

Så är läget för nya las-regler

Nu har alla remissvar på tre utredningar om ändrade regler för anställning och uppsägning samt utökat stöd för studier och omställning kommit till regeringen.

Utredningarna bygger på den las-överenskommelse som träffades i december 2020 mellan Kommunal, IF Metall, Svenskt Näringsliv och PTK (en förhandlingsorganisation för tjänstemän och akademiker).

Överenskommelsen går i huvdsak ut på att det ska bli enklare och billigare för arbetsgivare att säga upp anställda i utbyte mot ett utökat stöd för alla att utbilda sig och hjälp för dem som blir av med jobbet att få ett nytt arbete.

Enligt Kommunal och de övriga parter som står bakom las-överenskommelsen hänger alla dessa förslag ihop och inget får tas bort eller förändras.

Efter remissrundan ska presentera ett lagförslag som ska godkännas av riksdagen. Enligt planen ska de nya las-reglerna börja gälla från juni 2022.