För tre år sedan drabbades jag av en stroke och är sedan dess förlamad i högra sidan av kroppen. Jag har också nedsatt syn. Förra året var jag i kontakt med en ombudsman på Kommunal och vi pratade då om sjukpenning kontra sjukersättning. Jag rekommenderades att uppbära sjukpenning så länge som möjligt eftersom det är mer fördelaktigt för mig än sjukersättning. Min läkare föreslår däremot att vi ska fundera på att söka sjukersättning för mig.

Försäkringskassan har inte någon gång sedan jag drabbades av sjukdom ifrågasatt min sjukskrivning. Kommunals ombudsman och min läkare rekommenderar alltså två olika saker. Finns det något rätt och fel i hur man ska göra? Hur beräknas sjukersättning? Tror mig ha förstått att den beror på mina tre bästa inkomstår under en ramtid. Vad som menas med ramtid vet jag inte. Inte heller vilka som är mina tre bästa inkomstår. 

/ Tacksam för besked

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Sjukersättning kan betalas ut som inkomstbaserad ersättning eller garanti­ersättning för den som inte har rätt till den inkomstbaserade förmånen. Det stämmer, att den inkomstbaserade sjukersättningen grundar sig på de tre bästa inkomståren under ramtiden. Sjukpenningen däremot, är baserad på sjukpenninggrundande inkomst – SGI.  Med ramtid menas tidsperioden fem till åtta år (antalet år beror på den försäkrades ålder) tillbaka från tidpunkten då du söker och beviljas sjukersättning. Den är alltså inte räknad från tidpunkten när du blev sjuk och grundas ofta på inkomster från sjukpenning för den som haft ett långt sjukfall.

Utgångspunkten för sjukförsäkringen är att rätt person ska ha rätt ersättning. För sjukersättning krävs att arbetsförmågan ska vara stadigvarande nedsatt i alla förvärvsarbeten och rehabiliteringsmöjligheterna bedömas vara uttömda. Mycket få personer uppfyller dessa strikta krav. Men om arbetsförmågan är nedsatt på detta sätt på grund av sjukdom ska man ha sjuk­ersättning i stället för att gå sjuk­skriven med sjukpenning långa perioder. Om du delar din läkares bedömning att du bör ansöka om sjukersättning bör du överväga detta.

Sjukdomen och effekten på arbetsförmågan, inte ekonomiska överväganden, bör alltså avgöra vilken ersättning man söker och uppbär. Men det är svårt att i förväg beräkna skillnader i det ekonomiska utfallet från olika ersättningar. Kollektivavtalade försäkringar genom facket kan påverka inkomsten, liksom kompletterande ersättningar som bostadstillägg. 

Den inkomstbaserade sjukersättningen baseras typiskt sett på bara drygt 64 procent av beräknad inkomst från ramtiden, där ofta långa perioder med sjukpenning kan ingå, medan sjukpenningen baseras på 80 procent av SGI. Det går således inte att bortse från att sjukpenningnivån kan ligga högre än den för sjukersättning.