Vi som skyddsombud och sektionsföreträdare för Kommunal Umeå ”Umeå, kommunen som vill mer” har år av erfarenhet av att företräda kvinnor som utsatts för kränkande särbehandling och sexuella trakasserier, ibland också i kombination med rasistiska kränkningar. Detta förekommer i alla organisationer, i samhället i stort och på arbetsplatser runt om i kommunen. 

Vår ståndpunkt är förstås att ingen ska behöva utsättas för detta och att det finns mycket kvar att göra för att förebygga och bekämpa alla former av trakasserier på arbetsplatserna.  Vi vet också att yrkesgrupper som har störst risk att utsättas är de kvinnodominerade, de ensamarbetande och de i kontaktnära yrken. 

I LO-rapporten från 2018 Kvinnlig fägring och machokultur? redovisas att 10 procent av kommunalarna utsatts för trakasserier under det senaste året. Det finns också ett stort mörkertal där kvinnor inte kan eller av olika anledningar inte vågar anmäla.  

När det kommer till skarpt läge så hävdas ord mot ord. Mannen förnekar det kvinnan säger har hänt och ansvarig chef tycker att erfarenheterna skiljer sig så mycket åt att ett starkt agerande till kvinnans försvar uteblir. 

#Metoo spreds över hela världen 2017 för att uppmärksamma sexuellt ofredande mot kvinnor. Många olika branscher klev fram: kvinnliga jurister med #medvilkenrätt, vårdanställda #nustickerdetill och #inteförhandlingsbart då kvinnor från fackförbunden kraftsamlade. 

Men vi känner att det inte slog igenom ordentligt inom Umeå kommun. Kommunen har policyn Kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier, den är bra men när det kommer till skarpt läge så hävdas ord mot ord. Mannen förnekar det kvinnan säger har hänt och ansvarig chef tycker att erfarenheterna skiljer sig så mycket åt att ett starkt agerande till kvinnans försvar uteblir. 

Här har arbetsgivaren yttersta ansvaret för arbetsmiljön och ska vidta alla åtgärder som behövs för att ingen arbetstagare ska utsättas för ohälsa eller olycksfall i sitt arbete. Chefens utredningsplikt börjar redan vid misstanke eller tecken på sexuella trakasserier. Kränkningarna kan vara verbala, subtila eller raka tydliga, men också fysiska som aggressiva attacker.

Vi kräver att arbetsgivaren tydligt visar att det är nolltolerans mot sexuella trakasserier.

Vi kräver tydliga kända rutiner för att åtgärda och förebygga trakasserier på jobbet. 

Vi kräver en obligatorisk utbildningsinsats för alla medarbetare och chefer.

#villintemer