Omvårdnadsbidrag:

Om ditt barn har svårt att klara vardagsrutiner kan du ansöka om omvårdnadsbidrag. Det finns inget lagkrav på att barnet måste ha en ställd diagnos, men det ska framgå i ett medicinskt utlåtande att barnet har svårigheter som inte är tillfälliga och övergående och inte normalt förekommer hos ett barn i motsvarande ålder.

Om du beviljas bidraget har du rätt till att gå ner i arbetstid upp till 25 procent.

Omvårdnadsbidraget kan ges i fyra fasta nivåer upp till maximalt 9 917 kronor per månad men täcker inte inkomstbortfallet som tillfällig föräldrapenning gör.

Tänk på att om du går ner i arbetstid påverkar det din sjukpenninggrundande inkomst.

Observera att du inte har rätt till tillfällig föräldrapenning för samma saker som du fått omvårdnadsbidrag för.

Bidraget kan ges tills barnet är 19 år.

(Texten fortsätter nedan)

Tillfällig föräldrapenning, vab:

Om barnet är mellan 12 och 16 år och behöver vård eller särskild tillsyn grund av sin funktionsnedsättning kan du ändå ansöka om tillfällig föräldrapenning. Då behövs ett läkarintyg från dag ett.

Det går också att ansöka om förhandsbeslut. Då kan du kan vabba som för ett barn som är under 12 år. För att ansöka om det behöver du ett läkarintyg där det bland annat framgår vilka behov barnet har. Förhandsbeslut ges normalt under två år.

Om ditt barn är livshotande sjuk, till exempel suicidal, kan man få vab upp till 18 år.

För barn som omfattas av LSS går det att få vab längre.

Merkostnadsersättning:

Ersättningen ska vara direkt kopplad till barnets funktionsnedsättning. Föräldrar kan söka ersättning för kostnader som överstiger 11 825 kronor om året och som beror på barnets funktionsnedsättning. Det kan vara till exempel slitage av kläder, resor, mediciner eller specialkost.

Kontaktdagar:

Om ditt barn omfattas av LSS kan du som förälder beviljas upp till tio kontaktdagar per år. Du får ersättning för att vara med i skolan, delta i någon föräldrautbildning eller vara med på aktivitet som ordnas i skola eller förskola. Ersättningen gäller om du har ett barn som är högst 16 år och är densamma som tillfällig föräldrapenning, alltså knappt 80 procent av din inkomst.

Socialtjänstlagen, SoL:

Enligt 5 kapitlet 10 paragrafen i Socialtjänstlagen ska socialnämnden i din kommun erbjuda stöd för att underlätta för personer som till exempel vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Exempel på stöd kan vara information om vilket stöd som finns och hur villkoren ser ut, att kunna delta i samtalsgrupper, få hjälp i hemmet eller avlösning.

Lagen om stöd och service, LSS:

Du kan söka insatser som till exempel avlösarservice i hemmet, personlig assistans och kortillsyn.

Bland de neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna omfattas bara autism av LSS.

Källor: Försäkringskassan, Riksförbundet Attention, Socialstyrelsen