Det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport. Generellt visar genomgången att skillnaden mellan olika yrkesgrupper inte är så stora. Högst förekomst av bekräftade covid-fall har vård-och omsorgspersonal.

– Det beror nog delvis på att man har provtagit den personalen väldigt mycket, av goda skäl, sade statsepidemiolog Anders Tegnell på torsdagens presskonferens där rapporten presenterades. 

Att vård- och omsorgspersonal i hög grad utsatts för att exponeras för viruset tros också vara en bidragande orsak. Under den första mätperioden 13 mars till 30 juni var förekomsten av covid högst hos sjuksköterskor, följt av läkare och undersköterskor och vårdbiträden.

Under den andra mätperioden 24 augusti till 15 december låg läkare högst följt av sjuksköterskor och sedan undersköterskor och vårdbiträden som låg ungefär lika högt som chefer inom vård och omsorg.

Fram till och med den 15 december har totalt 20 900 undersköterskor och vårdbiträden bekräftats vara smittade med covid-19.

Det har varit mycket diskussioner om i vilken grad personal inom skola och förskola har drabbats av covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens rapport har dock personal inom skolan generellt inte någon högre risk att drabbas av covid-19 än personer inom övriga yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken.

Anställda i skola och förskola har heller inte någon ökad risk för att drabbas av allvarlig sjukdom vid covid-19. 

Den största riskfaktorn för att bli så allvarligt sjuk att man behöver vårdas på intensivvårdsavdelning är ålder. Men bland patienterna på Iva finns också en överrepresentation av personer som arbetar i yrken med många kontakter med andra människor, dock inte bland skol- eller vårdpersonal. I gruppen yrken med många kontakter återfinns bland andra buss- och spårvagnsförare och fritidsledare.  

Faktorer som kön och underliggande sjukdomar spelar också för risken att bli allvarligt sjuk.  

Undersökningen har gjorts genom att persondata från anmälningar med bekräftad covid-19 har samkörts med SCB:s register över yrkesklassificering. SCB:s uppgifter om yrkesgrupp saknar yrkeskod för närmare 37 procent av fallen med bekräftad covid-19, vilket kan ha påverkat resultaten, skriver Folkhälsomyndigheten i sin rapport.