Ob-ersättning är en märklig form av kompensation för den negativa påverkan obekväma arbetstider har. Att kompensera natt-, kvälls- och helgarbeten med i många fall låga ob-ersättningar skapar fler problem än de avhjälper. Ob-ersättningen döljer ofta låga grundlöner. Det styr människor att jobba mycket obekväm tid för att kompensera de låga grundlönerna, det ökar stressen för att bli sjuk, ta semester med mera då ob-ersättning inte utfaller när man inte arbetar. 

Dagens nivåer av ob-ersättning kan inte kompensera för de merkostnader som uppstår om de som jobbar dessa tider ska lösa exempelvis barnomsorg med privata alternativ.  Hur ska den negativa effekten av att inte kunna delta i aktiviteter, föreningsliv med mera som normalt är förlagt till kvällar och helger kunna kompenseras med dessa små belopp?  

På lång sikt medför arbetstiden att personerna minskar sina sociala kontaktnät och de blir därför mer utsatta vid exempelvis arbetslöshet, de får svårare att hitta nya jobb, minskat socialt stöd vid kriser inom såväl arbetsliv som det privata. 

Att växla ob mot sänkt arbetstid skulle kunna göras relativt snabbt och även ge utrymme för avsevärt bättre arbetsscheman och minska antalet deltidsanställningar.

Jag tycker att vi borde kompensera arbetstid förlagd till så kallad obekväm tid med sänkt arbetstid. Sänkt arbetstid skulle ge dem som jobbar dessa tider mer utrymme för att vidmakthålla ett fungerande liv utanför arbetet samt sätta fokus på grundlönernas nivåer för de som jobbar dessa tider. 

Att växla ob mot sänkt arbetstid skulle kunna göras relativt snabbt och även ge utrymme för avsevärt bättre arbetsscheman och minska antalet deltidsanställningar. Det skulle även göra det något mindre svårt att vara småbarnsförälder och jobba inom verksamheter med mycket ob-tid. 

Av Kommunals medlemmar är väldigt många tvungna att jobba kvällar, nätter och helger med i många fall jobbiga scheman som gör att återhämtningen förbrukar den största delen av tiden utanför jobbet.  Det gör att de har få möjligheter till aktiviteter på fritiden. 

Det här gör det också svårt att rekrytera yngre till dessa yrken, då lönerna är låga och arbetstiden förlagd till jobbiga tider. Vem av er skulle rekommendera era egna barn att jobba inom dessa typer av arbeten?