Beslutet om att lägga ner den kommunala hemtjänsten i Huddinge stred mot kommunallagen och har upphävts av förvaltningsrätten, kunde KA berätta på måndagen. Ett så genomgripande beslut kan inte överlåtas på vård- och omsorgsnämnden utan måste tas i kommunfullmäktige, något som inte hade gjorts i Huddinge. Undersköterskan Michaela Schultz som jobbar i Huddinges kommunala hemtjänst och varit drivande i protesterna är lättad.

– Jag blev väldigt glad eftersom beslutet upphävs. Det betyder att om de ska fatta det här beslutet så ska det fattas av kommunfullmäktige och det är ju det jag har sagt hela tiden, att ett så här stort beslut ska inte fattas i en nämnd, säger Michaela Schultz.

I kommunfullmäktige finns det majoritet mot förslaget, vilket innebär att hemtjänsten troligen blir kvar i kommunal regi. Michaela Schultz fick precis som alla andra, inklusive S, V och MP som överklagade beslutet, reda på det först på måndagen när KA skrev om domen. Att kliva upp ur sängen i dag var enkelt.

– Det kändes bra att gå till jobbet i morse. Det gjorde det inte dagen efter att beslutet var taget, då ville jag bara dra täcket över huvudet. Det som drev mig då var kunderna, jag älskar mitt jobb och jag älskar mina kunder, säger hon.

Även kollegerna som hon har pratat med i dag är glada. De har ännu inte fått någon information från arbetsgivaren om vad som händer nu, men Michaela Schultz tror inte att de heller visste om domen förrän i går och att information kommer snart.

Anledningen till att kommunen vill lägga ner den kommunala hemtjänsten är för att den under flera år har dragits med stora ekonomiska underskott. Däremot finns det privata hemtjänstföretag i kommunen som klarar sig.

– Jag vet inte vad de gör för att klara sig men om vi inte klarar oss känner jag att det kanske är så att kommunen har underbudgeterat oss, säger Michaela Schultz.

Hemtjänst (genrebild).

Fler privatiserar sin hemtjänst

Nyheter

Karl Henriksson (KD), vård- och omsorgsnämndens ordförande i Huddinge, säger att de har ansett att beslutet var juridiskt korrekt men att förvaltningsrätten uppenbarligen gjort en annan bedömning. Kommunen kommer nu analysera domen för att se om de ska överklaga eller inte. Han kan inte svara på om de annars kommer försöka få igenom en nedläggning av hemtjänsten i kommunfullmäktige.

– Det är en senare bedömning vi får göra. Den bedömningen gör vi först när vi vet om det finns någon grund för överklagan, säger Karl Henriksson till KA.

Karl Henriksson säger att kommunen inte tycker att hemtjänsten är underfinansierad – eftersom det finns privata utförare som klarar sig. 

– Det finns privata utförare som faktiskt kan hantera det här med den ersättning som vi har beslutat och som har lika hög kundnöjdhet som den kommunala hemtjänsten, säger Karl Henriksson.

Karl Henriksson (KD).

Samtidigt har två av kommunens hemtjänstföretag nekats tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. De har överklagat och även förlorat i första instans – ett av bolagen även i andra instans. Om de förlorar i de högre instanserna också och besluten vinner laga kraft får inte de fortsätta bedriva hemtjänst. 

Ett av de företagen, Real Omsorg, slängdes 2018 ut ur Sollentuna och Sundbyberg på grund av fusk. De hade enligt kommunernas granskningar fuskat med tidsregistreringarna och tagit betalt för insatser som inte utförts, bland annat genom att ha tagit ner de inloggningskvittenser som sitter uppe hemma hos de äldre där personalen loggar in vid besök. På så sätt kunde de logga besök utan att ha varit på plats. Företaget hade också haft anhöriganställda trots att det inte var tillåtet.

Det har funnits allvarliga brister hos företaget i andra kommuner – inklusive Huddinge. Enligt beslutet från Ivo handlar det i Huddinge bland annat om att 75 procent av personalen vid kontroll saknat adekvat utbildning, att en majoritet av brukarna saknat genomförandeplaner och att det varit brister i dokumentationen.

– Om det är så att någon aktör fuskar i Huddinge så har vi varit ganska tuffa med att slänga ut dem. Sånt kan naturligtvis förekomma, men det är ju ingenting som vi accepterar på något sätt, säger Karl Henriksson. 

Kan inte det vara en orsak till att vissa privata företag klarar sig – det är billigare om man fuskar och har outbildad personal?

– Det kan finnas ett stort antal faktorer som påverkar, absolut. 

Men att säga att ersättningen inte är för låg för att det finns privata utförare som klarar sig. Kan ni göra det om ni inte har analyserat varför de klarar sig?

– Vi kan ju inte gå in i detalj och gå igenom deras verksamhet på det sättet utan vi kan ju bedöma hur de lever upp till de kvalitetskrav som vi ställer. Däremot kan vi inte gå in i deras verksamhetssystem och se hur de har använt sin personals tid för att optimera det till exempel. Det är ju något som vi ser som en utmaning i den kommunala hemtjänsten.

Karl Henriksson poängterar att Huddinge ställer krav på att företagen ska ha kollektivavtalsliknande villkor och att de inte har upptäckt något fusk hos Real Omsorg eller något annat bolag som är verksamt i kommunen nu. Däremot har de slängt ut företag tidigare som har fuskat eller brustit på annat sätt