– Alla människor har samma rätt till vård utifrån behov, oavsett ålder och var man bor. Lägstanivån får inte vara för låg, inte ens under en pandemi. Vi ser brister i ansvaret för de äldre på särskilda boenden, framförallt kring bemanning och kompetens, som gör att förutsättningar saknas för att ge dem en god och nära vård och behandling utifrån det individuella behovet, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO, enligt ett pressmeddelande.

Ivo har sedan tidigare kritiserat och ställt krav på regionerna och deras ansvar för den medicinska situationen, med anledning av coronapandemin.

Nu har man i en fördjupad journalgranskning fattat beslut som gäller 55 kommuner och omkring tio privata utförare med krav på åtgärder av bristerna.

I granskningen framkommer bland annat att tillgängligheten till sjuksköterska har varit alltför låg, och att brist på annan omvårdnadspersonal påverkat vården och omsorgen i livets slutskede på ett negativt sätt.

Till exempel har bemanningsbristen medfört att det varit svårare än tidigare att sätta in vak när en patient varit döende, skriver Ivo.

Man kritiserar också journalföringen. Sjuksköterskor vittnar om att det inte funnits tid till dokumentation. Alltför stora brister i journalföringen är en stor patientsäkerhetsrisk, konstaterar Ivo.

Det är inte alla utförare som har brustit, enligt IVO, men där myndigheten slår ner på brister har utförarna på sig fram till den 15 mars att inkomma med en redovisning av vilka åtgärder man ska vidta.