– Vi är en aning oroade över utvecklingen att ganska många kommuner inte vill driva assistans i egen regi. Vi tycker det är viktigt att det alternativet finns kvar. Om kommuner längre inte är huvudmän kan det finnas risk att fler skulle välja att inte driva assistans, säger Kommunals utredare Mari Huupponen, som har skrivit förbundets remissvar.

Men samtidigt säger Kommunal att det är bra om det delade ansvaret mellan stat och kommun upphör.

Att kommunerna ska få ansvaret är en åsikt som delas av ett fåtal av remissinstanserna. De flesta vill att staten ska bli huvudman. Men samtidigt riktas kritik mot att kommunerna, enligt förslaget, även i fortsättningen ska bekosta assistans upp till 20 timmar/vecka. Många tar heller inte ställning till frågan.

För snart två år sen presenterades den statliga LSS-utredningen. Förutom att förändra ansvarsfrågan föreslog utredningen omfattande förändringar för bland annat assistans för barn och för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Kritiken lät inte vänta på sig och inför remissomgången som alltså inte är genomförd förrän nu har regeringen lyft bort flera av de kontroversiella förslagen.

Även frågan om staten ska få hela ansvaret för den personliga assistansen, ska oavsett vad remissinstanserna säger, utredas på nytt. Det är en av punkterna i januariavtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centern och Liberalerna. Den utredningen, är det sagt, ska tillsättas nästa år.

Kommunal lyfter också fram att man inte stödjer förslaget om att begränsa rätten till dubbel assistans, alltså tillfällen där behov av två personliga assistenter finns. Men man är positiv till tanken med högre schablonbelopp i assistansersättningen om assistansen utförs på obekväm arbetstid.

Även förslaget att det ska krävas att assistansanordnare följer kollektivavtalsliknande villkor får Kommunals gillande. Även om de allra flesta assistansanordnare redan i dag har kollektivavtal.

– Trots att organisationsgraden inte är jättehög bland personliga assistenter så omfattas de allra flesta arbetsgivarna av kollektivavtal, säger Mari Huupponen.

Här invänder dock Försäkringskassan att det enligt dagens lagstiftning inte skulle vara tillåtet att kräva detta. Som läget är i dag har Försäkringskassan inte ens rätt att låta bli att betala ut assistansersättning till anordnare som saknar tillstånd.

Bland arbetsgivarorganisationerna anser både Sveriges Kommuner och Regioner och Vårdföretagarna att det är bra om staten får ansvaret för assistansen. Medan KFO anser att hela utredningen bör förkastas i sin helhet. Arbetsgivaralliansen lämnar inga synpunkter på det förslaget.

Läs mer: Remissvaren finns att läsa på regeringen.se. Sök på LSS och remiss.

Ansvaret för personlig assistans

  • Den som behöver personlig assistans för grundläggande behov i genomsnitt mer än 20 timmar per vecka kan få assistansersättning för samtliga behov. Det är då staten som ansvarar för prövningen av rätten till ersättning och finansieringen av insatsen. 
  • I andra fall är det kommunerna som ansvarar för att pröva rätten till och finansiera insatsen personlig assistans .
  • Utredningen föreslår att prövningen läggs helt på staten men att kommunerna även fortsättningsvis ska finansiera assistans upp till 20 timmar.