Uppemot en halv miljon nya anställda behövs i välfärden de kommande tio åren, enligt en nya prognos från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. Det är framför allt äldreomsorgen som kommer att behöva personal.

Utöver att ersätta de drygt 300 000 personer som går i pension de kommande tio åren behöver kommuner och regioner anställa ytterligare cirka 13 000 varje år på grund av de ökande behoven. Främst för att möta de volymökningar man räknar med inom äldreomsorgen. Fram till 2029 kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka kraftigt, enligt prognosen.

Men siffrorna bygger på att situationen ser ut som i dag med arbetssätt och liknande, påpekar SKR, som inser svårigheterna med att rekrytera i den takt som krävs.

− En allt tuffare konkurrens om arbetskraften innebär att kommuner och regioner inte kan räkna med att rekrytera nya medarbetare i den takt som prognosen förutspår. Vi kommer att behöva jobba med flera olika åtgärder och strategier för att möta välfärdens kompetensutmaning. Inte minst hur vi tar vara på kompetensen hos befintliga medarbetare, säger Caroline Olsson, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR, enligtett pressmeddelande.

Om fler arbetar heltid och fler arbetar längre minskar behovet av att rekrytera ny personal, påpekar Caroline Olssson, som också ser behovet av att få människor att byta jobb.

– Att ta tillvara och utveckla befintliga medarbetares kompetens kommer att vara avgörande framöver, liksom ett strategiskt arbete med omställning. Inte minst kommer det att krävas en omställning till äldreomsorgen. Intresset för de meningsfulla jobben i välfärden är stort och många som befinner sig mitt i yrkeslivet kan tänka sig att byta jobb om förutsättningarna är de rätta, säger hon enligt pressmeddelandet.

SKR gör var tredje år rekryteringsprognoser.