Birgitta Nyström är professor i juridik vid juridiska institutionen i Lund. Hon är en av Sveriges främsta arbetsrättsexperter. Birgitta Nyström har bland annat suttit med som ledamot i Europarådets sociala kommitté i tolv år.

Hon säger att Europarådets sociala stadga och FN-organet ILO:s konvention 158 har likalydande formuleringar om rätten till saklig grund vid uppsägningar. Sociala stadgan och ILO-konventionen är delar av svensk lag, bland annat i LAS.

– På engelska står i stadgan och konventionen att uppsägningar bara är tillåtna om det finns ”valid reason” som motiverar dem.

I svensk version har detta översatts till saklig grund. Birgitta Nyström säger att Arbetsdomstolens praxis ställer hårdare krav på vad som är saklig grund jämfört med ”valid reason”.

– Jag kan förstå om arbetsgivare tycker att detta är ett problem, säger hon och menar att det bästa vore att få en förändring av praxis genom att exempelvis ändra i LAS från ”saklig grund” vid uppsägningar av personliga skäl till att sådana uppsägningar kan göras av ”skäl som rör den anställde personligen”.

– Det skulle kunna bidra till att ribban sänks i Arbetsdomstolens praxis.

Men hon ser, liksom Kommunal, risker med att ändra i LAS så att lagens regler om saklig grund för uppsägningar kan förändras genom kollektivavtal. Detta är ett krav som Svenskt Näringsliv fört fram i LAS-förhandlingarna.

– Den sociala stadgan och ILO-konventionen skyddar bland annat dem som har gett in klagomål mot arbetsgivaren och dem som är frånvarande från arbetet på grund av tillfällig sjukdom. Finns inte detta med i enskilda kollektivavtal uppstår hål i det skydd som ska gälla enligt internationell rätt som Sverige ska följa, säger Birgitta Nyström.