Jag är vårdbiträde på ett kommunalt äldreboende och har en kollega som jag inte tycker sköter sig efter instruktionerna från Folkhälsomyndigheten. Tvätta händer, hålla avstånd och så vidare, förstås med tanke på coronasmittan. Jag är orolig för att mina kolleger och jag ska bli smittade. Dessutom arbetar hon ju med äldre som är särskilt utsatta.

Jag har försökt prata med både henne och närmaste chefen, men utan att få något gensvar. Det är jag som ska känna mig som en gnällmåns. Men det handlar ju om sjukdom som klassats som allmänfarlig och samhällsfarlig enligt smittskydds­lagen och då undrar jag, vad säger lagen om eventuella sanktioner i det här fallet?  Vem kan jag vända mig till?

/ En orolig kollega

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Arbetsgivaren har enligt Arbetsmiljö­verket ett ansvar att vidta åtgärder för att undvika att smittämnen sprids och att se till att antalet arbets­tagare som riskerar utsättas för smittämnen hålls så lågt som möjligt. Enligt arbetsmiljölagen har också arbetstagaren ett ansvar. Han eller hon ska bland annat följa givna föreskrifter. Det innebär att man använder de skyddsanordningar och iakttar den försiktighet i övrigt som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.

En arbetstagare som inte följer arbets­givarens säkerhetsföreskrifter och som trots tillsägelse inte ändrar sitt beteende kan bli föremål för omplacering och ytterst skiljas från anställningen. Detta förutsätter att arbetsgivaren klargjort för arbetstagaren att detta kan bli följden om inte arbetstagaren ändrar sitt beteende.

Du skriver att chefen inte tar tag i problemet och att du inte fått något gensvar när du pratat med chefen och klagat på din kollega. Genom att inte ta tag i problemet bryter din arbetsgivare mot arbetsmiljölagen och föreskriften om smittrisker.

Vänd dig till ditt skyddsombud, som kan begära att åtgärder vidtas för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Arbets­givaren ska då utan dröjsmål lämna besked i frågan. 

Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder eller lämnar besked kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket med en begäran om föreläggande eller förbud. Låter arbetsgivaren detta fortgå och det skulle orsaka att kolleger smittas kan det dessutom vara fråga om arbetsmiljöbrott, ett brott med fängelse i straffskalan. För de äldre gäller att verksamhets­ansvarig för boendet ansvarar för deras säkerhet.