Vid ett ansträngt läge kan aktivering ske av krislägesavtalet som gäller anställda i kommuner, regioner och Sobona-företag. Nu har en arbetsgivare kontaktat SKR och begärt att krislägesavtalet aktiveras. Samtidigt ser nu arbetsgivaren nu över om bemanningen kan säkras genom åtgärder inom ramen för befintliga kollektivavtalet. 

SKR vill dock inte uppge om det är en region eller en kommun. Avtalet kan aktiveras för en yrkesgrupp, hela verksamheten eller en del av den. Om Kommunals grupper berörs kan inte SKR svara på i nuläget. Kommunal har inte kontaktats av SKR i frågan.

Krislägesavtal ger arbetsgivaren stor flexibilitet vad gäller arbetstider då avtalet ersätter arbetstidslagen. Reglerna för dygns- och veckovila anpassas. Men hänsyn ska tas till de anställdas hälsa och säkerhet, vila ska säkerställas.

Det ordinarie arbetstidsmåttet blir 48 timmar per vecka med en beräkningsperiod om max 4 veckor. 

Förutom månadslön eller timlön utgår en krisersättning på 120 % av lönen per timme, sammantaget blir det 220 % per timme.

Vid särskild nödfallsövertid höjs krisersättningen till 150 % av lönen per timme. 

Arbetsgivarna kan också både låna ut och låna in anställda mellan varandra.