I regeringens arbete med den nya lagen som gör det möjligt att erbjuda barnomsorg endast till dem som arbetar i samhällsviktiga verksamheter, har de använt sig av en förteckning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Där listas inte specifika yrken eller yrkesgrupper utan det är exempel på olika viktiga samhällsfunktioner som lyfts fram. I myndighetens egna exempel på verksamheter listas mängder av områden. 

Det handlar till exempel om omsorg om barn, funktionshindrade och äldre, primärvård, akutsjukvård, psykiatri, socialtjänst, renhållning, polis, räddningstjänst, sjukförsäkrings- och a-kasseverksamhet, kollektivtrafik, detaljhandel, produktion och distribution av morgontidningar, betalningar och tillgång till kontanter, dricksvattenförsörjning och många andra.

Exakt vilka verksamheter som kommer att ingå i den nya lagen står klart först i morgon, när den väntas presenteras för riksdagen. Men enligt utbildningsminister Anna Ekströms (S) pressekreterare är det MSB:s förteckning regeringen använder sig av när den nya lagen utarbetas. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skriver i sin ”Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet” att: ”Samhällsviktig verksamhet är ett samlingsbegrepp som omfattar de verksamheter, anläggningar, noder, infrastrukturer och tjänster som är av avgörande betydelse för att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner inom en samhällssektor. Dessa verksamheter bedrivs av ett stort antal privata och offentliga aktörer. ”

Samhällsviktig verksamhet

Tabell från "Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet” utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I tabellen ger MSB exempel på viktiga samhällsfunktioner inom olika samhällssektorer. Tabellen kan vara en utgångspunkt i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet.
Tabell från ”Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet” utgiven av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I tabellen ger MSB exempel på viktiga samhällsfunktioner inom olika samhällssektorer. Tabellen kan vara en utgångspunkt i arbetet med att identifiera samhällsviktig verksamhet.