De flesta kommuner betalar inte för förskolebarnens blöjor. Enligt TT är det endast 18 kommuner som står för kostnaden. 

Kammarrätten dömde nyligen att den fristående förskolan i Värmdö måste stå för blöjkostnaden och slog därmed fast kommunens vitesföreläggande mot förskolan. Grunden var att föräldrarna tvingades betala kostnader utöver maxtaxan. 

Domen skulle få ekonomiska konsekvenser för alla landets kommuner, menade SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

Men nu har SKR analyserat saken och menar att det inte finns underlag för att rekommendera kommunerna att ändra sina rutiner för vem som bekostar blöjorna. SKR menar att en kammarrätts dom inte är prejudicerande – vägledande – utan bara har rättsverkan i det enskilda fall som har prövats. 

Högsta förvaltningsdomstolen har valt att inte ta domen vidare, men det betyder inte enligt SKR att kammarrättens dom har godkänts av Högsta förvaltningsdomstolen.