Många av Kommunalarbetarens läsare arbetar inom rutnäringen. Därför är det självklart för oss att skriva om arbetsvillkor, löner och arbetsmiljö för denna grupp.

De som har varit för en utökning av skattesubventionen av hushållsnära tjänster har framhållit att näringen är viktig för integrationen. KA har tittat närmare på vilka det är som arbetar inom rutsektorn för att se om det stämmer att många nyanlända med flyktingbakgrund har fått arbete här.

Det stämmer att branschen sysselsätter många som är utrikesfödda, men nya siffror visar att de länder som de anställda kommer ifrån inte huvudsakligen är de länder som Sverige under senare år har haft störst invandring ifrån. I stället kommer den största gruppen från Sverige. De andra länder som bidrar med flest anställda är Polen, Thailand och före detta Jugoslavien.

Det är bra att personer med annan bakgrund får jobb i Sverige, men KA:s granskning visar att det inte främst är nyanlända flyktingar som får jobb i sektorn. Vid en jämförelse av antalet nyanlända kvinnor med flyktingbakgrund som arbetar med hushållsnära tjänster med städbranschen i övrigt, blir det tydligt att denna grupp är mer än dubbelt så stor utanför rutbranschen.

Det kan vara motiverat att titta närmare på detta eftersom ruttjänsterna till skillnad från övriga delvis är skattesubventionerade. Detta har bland annat motiverats med att det skulle ge arbetstillfällen till dem som har det allra svårast att få jobb, det vill säga nyanlända med flyktingbakgrund. Siffror visar dock att det inte stämmer.

Att anställda i rutsektorn kommer från en mängd länder ställer också krav på både arbetsgivare och fack att exempelvis ge information på olika språk. I många länder innebär fackligt engagemang också att man kan riskera att utsättas för misshandel eller i värsta fall att mördas. Därför blir det ett stort pedagogiskt arbete att förklara hur facket fungerar i vårt land och att man inte riskerar sitt liv om man är med.

Det är viktigt för hela samhället att nyanlända flyktingar kommer in på arbetsmarknaden. En djupare analys av hur rutbranschen fungerar för de anställda är nödvändig och kan förhoppningsvis ge svaret på varför de mest utsatta på arbetsmarknaden inte har fått arbete i den utsträckning som utlovats.