Jag är anställd på ett privat äldre­boende med många dementa och jag är djupt oroad över två av mina arbetskamrater. Jag anser att de inte sköter sina arbetsuppgifter som de ska, vilket går ut över de gamla. En gång hörde jag till och med att den ena förolämpade en äldre man, som gjort på sig strax efter att han fått nya blöjor. Det är djupt olustigt med denna psykiska ”misshandel” som jag anser är lika förkastlig som slarv med hygien och liknande.

Jag vet inte riktigt var gränsen går, men jag trivs inte längre på mitt arbete och tycker synd om dem som råkar ut för de två, i mitt tycke, ansvarslösa kollegerna. Jag vet att det inte går att göra en anonym anmälan enligt lex Sarah. Om jag skulle ta upp det här problemet med chefen, vad säger lagen? Hur mycket krävs för att man ska kunna göra anmälan enligt lex Sarah? Vilka kan påföljderna bli för den som fälls efter anmälan enligt lex Sarah?

/ En orolig kollega

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Enligt lex Sarah ska anställda genast rapportera missförhållanden och påtagliga risker för missförhållanden till den som bedriver verksamheten. Bestämmelser om denna lag finns i socialtjänstlagen och i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det du beskriver faller väl in under vad som kan ses som missförhållanden eller påtagliga risker för missförhållanden.

Om en anställd rapporterat om missförhållanden ska den som bedriver verksamheten genast utreda och avhjälpa eller undanröja dessa. Visar det sig att missförhållandet är allvarligt ska den som bedriver verksamheten snarast anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo).

I Socialstyrelsens handbok om tillämpningen av lex Sarah sägs att klagomål och synpunkter samt lex Sarah-rapporter från personalen ger förutsättningar att utveckla och säkra kvaliteten i verksamheten. Därmed kan också missförhållanden och andra avvikelser förhindras. Enligt Socialstyrelsen är det därför viktigt att den som bedriver en verksamhet uppmuntrar personalen att delta i kvalitetsarbetet genom ett öppet klimat. Det gäller alltså att inte se klagomål, synpunkter och lex Sarah-rapporter som något negativt, utan som en möjlighet att utveckla verksamhetens kvalitet.

Vad gäller dina kolleger som inte sköter sina arbetsuppgifter är det arbetsledningens ansvar att hantera detta genom i första hand tydliga tillsägelser. Om kollegerna, trots tillsägelser, inte bättrar sig kan deras agerande på sikt leda till omplacering eller i grava fall att de skiljs från anställning.