Gustaf Odelmark, Bergslagen, fick med sig kongressen på att ha en generösare inställning gentemot sjukskrivna medlemmar.

– Det här är våra mest utsatta medlemmar vi pratar om. En del har problem att sköta sitt vanliga liv och att sköta ekonomin. Det är en chimär att tro att de här medlemmarna skulle tänka på medlemsavgiften, sade Gustaf Odelmark.

Kommunal ändrade reglerna 2017. Det innebär att avgiften kan justeras två månader bakåt i tiden, med vissa undantag. Innan 2017 var reglerna mer generösa, men en beräkning från 2016 visade att återbetalning av medlemsavgifter kostade 10 miljoner kronor plus administrativa kostnader. 

Nu sker alltså en återgång till en mer generös inställning, med skillnaden att berörd medlem också ska kunna visa upp läkarintyg.

I dagens system för medlemsavgifterna placeras sjukskrivna i den lägsta avgiftsklassen. I framtiden kommer det inte vara så med automatik sedan kongressen beslutat om en ny avgiftsmodell där nivån på grundlönen/ersättningen ska ligga till grund för vilken avgiftsnivå medlemmarna hamnar på.

En klar majoritet av ombuden biföll motionen som förbundsstyrelsen ville avslå.