Många medlemmar ligger i fel avgiftsklass och de lägsta avgifterna täcker inte självkostnaderna per medlem. Det har avgiftsutredningen konstaterat.

Efter en kortare debatt gick utredningens förslag igenom i sin helhet. Mest debatt väckte frågan om att höja i den lägsta avgiftsklassen från dagens 106 kronor. För att täcka självkostnaden krävs 140 kronor som lägsta avgift, enligt utredningen. 

Flera av ombuden var uppe i talarstolen och vädjade till solidaritetskänslan.

– Vi tycker om att uttrycka ordet solidaritet men tydligen tycker vi inte om att visa det, sade Zekiye Güler Thompson som hade räknat ut att om de 425 000 medlemmarna i de högre avgiftsnivåerna stod för höjningen för dem i den lägsta avgiftsklassen, skulle det innebära sex kronor mer per medlem.

Men åsikterna gick isär på kongressen och även inom Stockholmsavdelningen.

– Jag tycker faktiskt att det är solidariskt att man bär sin egen kostnad som medlem, sade Carina Lenngren, också hon från Stockholms län.

Om fler betalar rätt avgift så blir det mer pengar.

Per Holmström

I och med förändringarna, räknar förbundsstyrelsen att få in mer pengar till verksamheten.

– Om fler betalar rätt avgift så blir det mer pengar, sade förste vice ordförande Per Holmström.

En annan förändring med medlemsavgiften blir nu att sjukskrivna och föräldralediga inte med automatik hamnar i den lägsta avgiftsklassen. Endast inkomst/ersättning ska styra vilken nivå man hamnar på. 

Enligt det förslag som nu gått igenom ska de tekniska detaljerna utredas mer. Bland annat ska det utredas hur en samkörning av medlemssystemet och systemet med inrapportering av lönerevisionerna kan göras, så att det sker en automatisk uppflyttning till rätt avgiftsnivå när inkomsten har ökat.

I och med att endast grundlön och sysselsättningsgrad ska ligga till grund för vilken avgiftsnivå man ligger i, spelar det inte som tidigare någon roll om man jobbar mycket övertid en period för vilken avgift man har.

Förslagen som röstades igenom

  • Grundlön och sysselsättningsgrad ska ligga till grund för medlemsavgiften. Inte som tidigare förra årets inkomst.
  • Andra ersättningar som sjukpenning och föräldrapenning ska också ligga till grund för medlemsavgiften.
  • Den lägsta avgiftsnivån ska motsvara minst självkostnaden och höjas stegvis med början 2020.
  • Förändringarna av avgiftsmodellen bör ske 2021.
  • Förbundsstyrelsen får i uppdrag att säkerställa att förutsättningarna finns för att införa förändringarna. Om det inte är så kan tidsplanen revideras.