– Kommunal har en finansiell ställning som totalt sett är stabil. Ni har ett redovisat eget kapital på nästan 3,7 miljarder och konfliktfonden består av 2,8 utöver det så har ni övervärden i värdepapper och fastigheter, sa Christine Wikström, revisor, PwC.

Totalt sett gjorde Kommunal ett plusresultat på 101 miljoner kronor, att jämföra med 174 miljoner kronor året innan.

Samtidigt så var resultatet av de finansiella investeringarna plus 243 miljoner kronor. Precis som tidigare år räddas alltså resultatet av finansiell avkastning, till exempel aktieutdelningar och försäljningar.

– Men förbundet har i flera år haft ett underskott i den fackliga verksamheten. Och även om man har en starkt finansiell ställning så är det viktigt att man har en långsiktig plan för att få slut på minusresultatet i den fackliga verksamheten, så att medlemmarnas pengar används på ett bra sätt, sa Christine Wikström.

Då hade hon strax innan slagit fast att Kommunal har en utmaning i att framför allt värva medlemmar, men också i att ytterligare förstärka förtroendet för Kommunal och öka medlemsnyttan.

Att förbundet inte klarade fjolårets utmaning att värva 5000 nya medlemmar i fjol lyftes av Jörgen Olsson, förtroendevald revisor.

Och att förbundet då i stället förlorade flera tusen medlemmar.

Att ett stort antal medlemmar också har fel avgiftsnivå uppmärksammades också. Men revisorerna ansåg ändå att rimliga åtgärder vidtagits och föreslog ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Detta gjorde också kongressen.