Förra året presenterade LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv ett gemensamt förslag om att begränsa strejkrätten. Det går ut på att förbjuda strejker som inte syftar till att teckna kollektivavtal. Dessa avtal får inte tränga undan redan existerande kollektivavtal.

Förslaget, som kom till på grund av Hamnarbetareförbundets konflikt i Göteborgs hamn, stöds av samtliga fackförbund inom de fackliga centralorganisationerna, utom av Journalistförbundet som tillhör TCO.

Parternas förslag blev senare med vissa justeringar ett lagförslag från regeringen.

Kritikerna säger att det är fel att begränsa strejkrätten.

Kommunals styrelse försvarar sig med att alternativet till förslaget hade varit så mycket sämre. Det fanns en utredning vars förslag hade inneburit ännu större ingrepp i strejkrätten. Risken fanns också att högermajoriteten i riksdagen hade gått längre med ännu större inskränkningar. Det förslag parterna enades om påverkar inte Kommunals möjlighet att strejka jämfört med i dag.

Kritikerna säger att förslaget ökar risken för avtalsshopping där arbetsgivaren väljer det billigaste avtalet, till exempel om Kommunals avtal är dyrare. Detta eftersom förslaget förbjuder strejker i syfte att ersätta avtal som arbetsgivaren redan har träffat med någon annan.

Kommunals styrelse säger att det redan finns en princip i Arbetsdomstolen om att det inte är tillåtet att tränga undan ett avtal som arbetsgivaren redan har med någon annan. Förslaget innebär ingen förändring på den punkten.

Kritikerna säger att det är fel att förbjuda strejker som kräver att avskedade fackliga företrädare och andra arbetskamrater får tillbaka jobbet.

Kommunals styrelse säger att det redan finns en princip som Kommunal följer att rättstvister, som felaktiga avskedanden, ska lösas i förhandlingar och ytterst i Arbetsdomstolen. De ska inte lösas genom strejker.

Kritikerna säger att konflikten i Göteborgs hamn är över. Därför behövs inte förslaget. Kommunal borde kräva att det dras tillbaka.

Kommunals styrelse säger att det inte är möjligt. Och om förslaget dras tillbaka riskerar vi åter att högerpartierna driver igenom en lagstiftning som begränsar strejkrätten mer än vad vårt förslag gör.

Riksdagen väntas fatta beslut om lagförslaget den 18 juni. Den nya lagen är tänkt att gälla från den 1 augusti i år.

Bakgrund

Bakgrunden till förslaget är den långvariga konflikten i Göteborgs hamn mellan Hamnarbetareförbundet och arbetsgivaren i hamnen.Den rödgröna regeringen tillsatte en utredning om begränsning av strejkrätten för att slut på konflikten.

När utredningens innehåll blev känt hos LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv enades de om att ta fram ett eget förslag, som nu striden handlar om. Det förslaget blev med några justeringar ett lagförslag som regeringen nu har presenterat.

Förslaget har väckt protester från Vänsterpartiet och från fackligt håll runt om i landet, också inom Kommunal från avdelningar, sektioner och arbetsplatsklubbar.

  • Enligt förslaget förbjuds strejker som inte syftar till att teckna kollektivavtal med fredsplikt, det vill säga att stridsåtgärder då förbjuds så länge avtalet gäller.
  • Dessa avtal får inte tränga undan redan existerande kollektivavtal. Däremot är det tillåtet att teckna hängavtal till existerande avtal. (Hängavtal är ett avtal som innehåller samma villkor som gäller i det redan existerande avtalet på företaget eller i branschen).
  • Inga andra krav tillåts vid en strejk än dem som redan är kända hos arbetsgivaren och som har varit uppe på förhandlingsbordet.
  • Det blir vid strejker inte tillåtet att ställa krav som rör rättstvister, till exempel att kräva att avskedade fackliga företrädare och skyddsombud får jobbet tillbaka.
  • Sympatiåtgärder och politiska strejker berörs inte av lagförslaget.