Sedan hösten 2017 har Arbetsmiljöverket inspekterat 760 arbetsställen inom äldreomsorgen. Det rör sig om hemtjänst och särskilda boendeformer.

Inspektionerna har rört arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöarbete. Särskilt fokus har lagts på personalens delaktighet och medverkan i att förbättra arbetsmiljön samt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar.

Arbetsmiljöverket har pekat på utvecklingsområden som:

  • Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna, bland annat när det gäller belastningsergonomi och andra faktorer som påverkar arbetsmiljön.
  • Dokumentation och skriftliga rutiner kring riskbedömningar.
  • Riskbedömning gällande chefers arbetsmiljö.
  • Tydlig balans mellan krav och resurser.
  • Arbetstagare ska känna till vilka arbetsuppgifter som ska utföras, vilket resultat som ska uppnås samt om arbetet ska utföras på ett särskilt sätt.
  • Att stöd finns för prioriteringar vid resurs- och tidsbrist.

Gunilla Skinnar har arbetat inom äldreomsorgen sedan 1992. Hon känner igen sig i de brister som Arbetsmiljöverket har funnit vid sina inspektioner.

–  Arbetet har med tiden blivit allt tyngre. De som kommer in i äldreomsorgen blir allt sjukare. Det finns inte hjälpmedel som i alla lägen kan förhindra tunga lyft, samtidigt som personalbristen gör arbetet mer betungande fysiskt och psykiskt.

Gunilla Skinnar säger att personalen vill göra ett bra jobb, av hänsyn till de äldre.

– Vi vill ju att ”Pelle” ska komma upp ur sängen även om det fattas personal som kan hjälpa till att lyfta honom.

Hon tycker att personalen egentligen borde sätta ned foten och inte acceptera att riskera sin egen hälsa för att det saknas resurser.

– Egentligen borde vi säga att ”Pelle” får ligga kvar i sängen i dag på grund av personalbrist. Men gjorde vi det skulle vi få kritik från anhöriga och i media. Vi vill ju inte heller att ”Pelle” ska drabbas. Därför är vi för lojala med arbetsgivaren och löser problemen åt honom, istället för att säga ifrån.