Finns det någon lag som säger att man inte ska jobba ensam på äldreboende? På min arbetsplats, ett privat boende, kan vårdtagare få klara sig utan tillsyn och omvårdnad eftersom vi ofta får jobba ensamma om natten. Man kan under en natt tvingas ansvara för upp emot 20 personer som bor på två våningar.  Det säger sig självt att om flera behöver hjälp samtidigt är det någon som blir utan.

Vårdtagarna har ju rätt att få omvårdnad. Vem ska stå till svars när de inte får det som de faktiskt är beviljade? Vem vänder man sig till om en arbetsgivare inte uppfyller kraven utan bara skyller på att de har svårt att få tag på personal?

/ Ständigt orolig

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: De som bor i äldreomsorgens särskilda boenden har enligt socialtjänstlagen rätt till omvårdnad som omfattar integritet, självbestämmande och god kvalitet. Samma lag är också inriktad på att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Enligt socialtjänstförordningen ska det finnas tillgång till personal dygnet runt, som utan dröjsmål kan uppmärksamma om en boende behöver hjälp.

För arbetstagare som arbetar ensamma gäller att arbets­givaren ska beakta den särskilda risken för ohälsa och olycksfall. Detta framgår av ­arbetsmiljölagen. Enligt Arbetsmiljöverk­et är det frågan om ensamarbete bland annat när det finns risk för att omgivande människor inte ingriper och kallar på hjälp eller dylikt om en arbetstagare skulle råka ut för en olyckshändelse eller bli sjuk. Detta för att de omgivande är oförmögna på grund av handikapp eller andra liknande skäl. Den typ­en av ensamarbeten kan finnas inom sjukvård och socialservice. Jobbar man ensam på ett äldreboende stämmer det väl in.

Arbetsgivaren har skyldighet att beakta arbetstag­arens möjligheter till kontakt med andra människor vid planering och anordnande av ensamarbete. Arbetsgivaren ska särskilt uppmärksamma att arbetstagaren har tillräcklig utbildning och kunskap för att utföra arbetet ensam. Särskild hänsyn ska också tas till arbetstagarens fysiska och psykiska förutsättningar för arbetet.

Under de förhållanden du beskriver finns det risk för att man inte i tid uppmärksammar om en boende behöver stöd och hjälp. Med hänsyn till den psykiska och fysiska belastning som det innebär för en ensam arbetstagare att ansvara för 20 boende under en natt kan det med fog ifrågasättas om arbetsgivaren lever upp till arbetsmiljö­lagen och Arbetsmiljöverkets föreskrift. Ditt skyddsombud kan hjälpa dig att påtala arbetsmiljöbristerna för arbetsgivaren.