När en person tackar nej till konvertering, ska då ett nytt erbjudande skickas ut efter sex månader? Jag hittade nedanstående skrivning i AB-avtalet, men det står inget om hur man ska hantera ärendet efter dessa sex månader.

”Oavsett om en arbetstagare har kvalificerat sig för tillsvidareanställning med stöd av 5 a § LAS eller detta moment, kan arbetstagaren avstå från sin rätt till tillsvidareanställning med giltig verkan för perioder om högst sex månader.”

/ Vad gäller?

Jonas Nilsson ombudsman på Kommunal

SVAR: Konvertering till en tillsvidareanställning är något som sker automatiskt när man uppfyllt de krav som finns i lagen om anställningsskydd eller i kollektivavtal.

Enligt gällande kollektivavtal mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Kommunal (HÖK-AB) kan en arbetstagare, precis som du konstaterat, avstå från sin rätt till tillsvidare­anställning för perioder om högst sex månader. När dessa månader har löpt ut blir arbetstagaren automatiskt konverterad till en tillsvidareanställning, såvida inte arbetstagaren innan denna tidsperiods slut valt att avstå sin konvertering för ytterligare period.

Något erbjudande behöver i det förra fallet inte lämnas när perioden löper ut. I stället blir arbetstagaren per automatik konverterad till en tillsvidareanställning hos arbets­givaren.