Ett fysiskt tungt arbete, slimmad bemanning, pressade minutscheman och arbetstidsscheman som inte ger tillräcklig tid för återhämtning. Detta kopplar Kommunal ihop med att 80 procent av kommunalarna har värk. Det kan jämföras med att 58 procent av vuxna svenskar lider av detta enligt SCB.

Av kommunalarna uppger 40 procent av de som har värk att den är svår, visar KA:s enkät. Enligt SCB finns så svåra besvär hos 20 procent av vuxna svenskar.

74 procent av kommunalarna som har ont anser att värken har uppstått på grund av arbetet. Värk kan orsakas både av ett fysiskt tungt arbete och av stress.

– Jag tror att det många gånger är en kombination, säger Lenita Granlund.

Hon poängterar att arbetet måste organiseras på ett sådant sätt att man kan jobba och behålla hälsan.

–  Det man vet påverkar är hur fri man är att styra sitt arbete. Tidsstyrning med minutscheman tror jag spär på det här. Vi har krävt att man ska gå ifrån det, att våra medlemmar som är proffs ska vara med och organisera, säger Lenita Granlund.

Hon lyfter fram vikten av det förebyggande arbetsmiljöarbetet och skyddsombudens roll.

– Det är viktigt att det fungerar på plats, det är där du kan påverka, säger Lenita Granlund.

Samtidigt hoppas hon att arbetsmiljön blir bättre när heltid som norm införs i kommun och landsting, målet är att fler ska arbeta heltid 2021.

– Vi trycker på att man måste se över totalbemanningen och hur man organiserar arbetet utifrån arbetsmiljöaspekterna, säger hon.

Det är chefens ansvar men också politikernas ansvar. Det går inte att köra omsorg utan personal.

Lenita Granlund

I KA:s undersökning uppger 38 procent att de tar värktabletter en eller flera gånger i veckan för att klara jobbet, för fem år sedan var det 21 procent.

– Det är alldeles förfärligt, min bild är att det har blivit tightare och att det handlar om bemanningen, att den blivit sämre för att vi är i ett konjunkturläge där det är svårare att få tag i vikarier och utbildad personal, säger Lenita Granlund.

Hon betonar att arbetsgivarna lokalt måste ta detta på allvar.

– Det är chefens ansvar men också politikernas ansvar. Det går inte att köra omsorg utan personal, säger Lenita Granlund.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är den största arbetsgivarorganisationen på Kommunals område. Där är Gunnar Sundqvist utredare med inriktning på arbetsmiljöfrågor som rör kommunerna.

– Arbetaryrken har generellt större problem med värk i kroppen. Stress gör att man spänner vissa muskelgrupper vilket kan bidra till värk. För att förstå problematiken måste man ha ett helhetsperspektiv och koppla ihop arbete, hemsituation och livsstil som exempelvis innefattar träning, säger Gunnar Sundqvist.

Samtidigt lyfter han att sjukskrivningstalen idag är betydligt högre när det gäller psykiska diagnoser än fysiska. Men att en ökande andel tar värktabletter för att klara jobbet ser han som en varningssignal.

– Det är inte en långsiktig lösning, det är oroväckande om arbetsförmågan är nedsatt på detta sätt, säger Gunnar Sundqvist.

Den här typen av besvär uppstår ofta efter många år och kan förvärras upp i åldrarna, därför måste vi arbeta långsiktigt.

Gunnar Sundqvist

Han framhåller vikten av ett partsgemensamt arbetsmiljöarbete och att även forskning måste prioriteras för att komma till rätta med problemen.

– Den här typen av besvär uppstår ofta efter många år och kan förvärras upp i åldrarna, därför måste vi arbeta långsiktigt, säger Gunnar Sundqvist.

Enligt SKL är det oklart hur många som på grund av värk väljer att arbeta deltid. Men när arbetsgivarna nu gör planer för att heltid ska bli norm ska det också leda till att arbetsuppgifterna organiseras om.

– Det kan bli mer återhämtning i jobbet, säger Gunnar Sundqvist.

SKL delar inte Kommunals bild av att stressens ökat i arbetslivet under de senaste åren, däremot att det finns omfattande problem med kompetensförsörjningen.