I måndags släppte Medlingsinstitutet rapporten ”Yrke lön och kön” där man går igenom hur löneutvecklingen sett ut mellan 2014 och 2017 för 383 yrken. Rapporten visar att klyftan mellan kvinnors och mäns löner har minskat. En av orsakerna är att de största relativlöneförändringarna har skett inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. Bland de yrkesgrupper med lägst löner i utgångsläget, är undersköterskorna de som har ökat sina löner mest.

– Det är bra att kvinnors löner närmar sig mäns löner men det är fortfarande små steg som tas. Det här måste fortsätta och takten måste öka framgent, säger Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Assistenters löner ökar långsamt

Nyheter

Även om undersköterskorna tillhör vinnarna bland de lågavlönade yrkena, är akademikeryrkena inom offentlig sektor större vinnare. Den högsta löneökningen bland yrkesgrupperna med fler än 10 000 anställda har grundutbildade sjuksköterskor fått, på 5,6 procent per år.

Undersköterskornas löner ökade med 3,2 procent och genomsnittet bland de yrken som undersökts var 2,3 procent. Även lärarna har ökat sina löner mer än undersköterskorna. Tobias Baudin vill inte att skillnaderna mellan arbetare och tjänstemän i offentlig sektor fortsätter att öka, utan tvärtom att de ska minska.

– Det är bra att få en ökad jämlikhet och inte ha för stora inkomstskillnader. Kvinnorna i Kommunal måste få högre löner jämfört med manliga yrken inom LO-kollektivet men det är också en utmaning att tjänstemannayrkena inte får dra iväg för långt. Det är klart att utbildning ska löna sig men undersköterskor har också utbildning och ofta lång erfarenhet, säger han.

Även om undersköterskesatsningen från 2016 har inneburit att undersköterskornas löner relativt har ökat i förhållande till andra yrken, så tycker Kommunal fortfarande att undersköterskor tjänar för lite i jämförelse med andra jämförbara yrken. Tobias Baudin vill inte svara på om det kan komma ett krav på en ny undersköterskesatsning i nästa avtalsrörelse, utan säger att de måste diskutera om de ska lyfta ut någon särskild grupp och i så fall vilken.

På en paneldebatt i måndags sade Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne enligt Dagens Industri att lönerna i offentlig sektor har ökat för mycket och att de inte kan fortsätta öka mer än i industrin. Tobias Baudin deltog också i paneldebatten och säger att Svenskt Näringsliv inte förstår att de som arbetar i offentlig sektor är en förutsättning för tillväxten i samhället.

– Om vi inte har människor som jobbar inom offentlig sektor och har utbildning och ger hög kvalitet på tjänsterna, kommer inte de som jobbar i Carola Lemnes medlemsföretag kunna lämna barnen på förskolan eller ha föräldrarna på äldreboende. Svenskt Näringsliv ser offentlig sektor som bara en utgift och det är fel, det är en investering man gör för att vi ska kunna ha ett samhälle som rullar på och skapar tillväxt, säger Tobias Baudin.

Carola Lemne sade också att offentlig sektor måste höja produktiviteten utan att vare sig anställa fler eller höja lönerna mer än för andra på arbetsmarknaden. Kommunal tycker tvärtom att det behövs mer personal i välfärden.

– När jag hör om ökad produktivitet från det hållet, då hör jag ”spring fortare”, men det går inte att springa fortare. Jag träffar medlemmar varje vecka och de springer så fort det bara går. Det är därför sjukskrivningstalen i de här branscherna toppar, säger Tobias Baudin.

Däremot välkomnar han välfärdsteknik som kan förbättra arbetsmiljön och frigöra resurser för välfärdsarbetarna.

Medlingsinstitutets slutsats i rapporten är att den svenska lönebildningsmodellen inte hindrar att vissa grupper ökar sina löner relativt mer än andra.

Svenskt Näringsliv har inte haft möjlighet att kommentera under fredagen.