Jag har följt en debatt om protester från personal som vägrar bära arbetskläder på en rättspsykiatrisk avdelning. På grund av detta har jag tackat nej till en erbjuden tjänst på det stället, eftersom jag ser det som en självklar skyldighet att följa de rådande hygienrutinerna inom hälso- och sjukvård. Vad säger lagen? Får man vägra arbetskläder? Jag tycker att psykiatrin ligger långt efter vad gäller många saker. Självklart trodde jag att personal bär arbetskläder om man dagligen kommer i kontakt med och ger omvårdnad till patienter med självskadebeteende, blodsmitta, avföring, spott och andra kroppsvätskor. Varför är det inte lika självklart att bära arbetskläder på rättspsykiatriska kliniker, där personalen precis som på sjukhus kommer i kontakt med smittor?

/ Kommunalare i vården

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: Din fråga berör såväl arbetsmiljö som patientsäkerhet och rättspsykiatrisk vård omfattas av hälso- och sjukvårds­lagen. I Socialstyrelsens föreskrift om basal hygien i vård och omsorg finns regler om arbetskläder. Dessa arbetskläder får endast bäras i arbetet och ska bytas dagligen, men om behov finns ska de bytas så snart som möjligt.

Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöverket har utfärdat föreskrifter där det närmare framgår vad som krävs av arbetsgivaren i form av bland annat riskbedömning och åtgärder. Den 19 november i år träder Arbetsmiljöverkets föreskrift om smittrisker i kraft. I den sägs, att för de arbetstagare som omfattas av Socialstyrelsens krav på arbetskläder ska arbetsgivaren se till att arbetstagare tar av arbetskläderna när arbetsdagen är slut. Arbetsgivaren ansvarar för att arbetskläder som är använda hålls åtskilda från andra kläder, tvättas i minst 60 grader och förstörs vid behov.

Om man arbetar på en rättspsykiatrisk klinik och har ålagts av sin arbetsgivare att bära arbetskläder men vägrar göra detta, kan vägran få konsekvenser för arbets­tagarens anställning. Om en arbetstagare fått klart för sig att vägran att bära arbetskläder kan komma att leda till att anställningen upphör och arbetstagaren trots det fortsätter med sin vägran kan det vara saklig grund för uppsägning.

Det kan också finnas bestämmelser i kollektivavtal om skyldighet för arbetstagare att bära arbetskläder på arbetet. Handlar det om verksamhet där inga bestämmelser finns i lag, myndighetsföreskrifter eller kollektivavtal kan arbetsgivaren med stöd av sin arbetsledningsrätt utfärda arbetsinstruktioner/ordningsregler om att arbetstagarna ska bära arbetskläder av säkerhets- och hälsoskäl. Sådana instruktioner är arbetstagarna skyldiga att följa.