Hur vill ni konkret förbättra arbetsmiljön i äldreomsorgen?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

”Det finns ett stort rekryteringsbehov i äldreomsorgen. Därför måste vårdyrkena göras mer attraktiva. Vi vill öka antalet platser i grundutbildning och specialistutbildning. Anställningarna behöver bli tryggare. Rätt till heltid är också viktigt, samtidigt som arbetstider och arbetsorganisation och övriga villkor måste förändras så att man orkar arbeta heltid. Även lönerna måste förbättras om attraktiviteten ska öka.”

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

”Vi vill fortsatt satsa på personalsituationen inom äldreomsorgen. Det gäller både att rekrytera mer personal – och för det behövs mer pengar – men även att förbättra arbetsvillkoren för de som arbetar, så att fler väljer att stanna i yrket. Äldreomsorgen är en bransch med mycket höga sjukskrivningstal jämfört med övriga arbetsmarknaden. I regering har Miljöpartiet satsat stort på bemanningen inom äldreomsorgen vilket gett tusentals fler anställda.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

”Vinstintressena i äldreomsorgen måste försvinna. Dessutom behöver kommunerna tillföras tillräckliga resurser och arbetsvillkoren förbättras. Personaltätheten behöver öka och den tuffa arbetsmiljön med delade turer och ofrivillig deltid behöver förbättras avsevärt. Vi har drivit igenom en satsning på två miljarder kronor årligen för att stärka bemanningen. Tack vare Vänsterpartiet har också de generella statsbidragen till kommunsektorn ökats med tio vänstermiljarder årligen i permanent stöd.” 

 

Moderaterna.

Moderaterna

”Äldreomsorgens medarbetare ska ha bra villkor och bra arbetsmiljö. Men bristen på framför allt undersköterskor är stor och många av landets kommuner uppger att de har svårt att rekrytera personal. Därför behövs en långsiktig nationell personalförsörjningsstrategi för äldreomsorgen, med åtgärder som kan stödja och stimulera att fler undersköterskor anställs inom äldreomsorgen. Vi vill bland annat se över hur man kan möjliggöra fler utbildningsplatser på program som leder till examen som undersköterska.” 

 

Liberalerna

”Det är arbetsgivarens ansvar att göra något åt dåliga arbetsförhållanden. I kommuner och landsting faller arbetsgivaransvaret på politikerna. Äldreomsorgen måste följaktligen ges förutsättningar för att organisatoriskt förebygga arbetsmiljöskador. Det kan exempelvis vara genom utbildningar om hur arbetsgivaren systematiskt kan jobba med arbetsmiljöarbetet. Mycket av stress och överbelastning som många av arbetstagarna kan känna beror ofta på dålig planering.” 

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

”Arbetsmiljö är ytterst en fråga för arbetsgivaren som måste säkerställa att arbetssituationen är hållbar för de anställda. Digitalisering och välfärdsteknik har stor potential att skapa både en bättre vård och omsorg för patienten och avlasta de anställda. Vi vill se en nationell överenskommelse för digitalisering och ehälsa som underlättar införandet av ny teknik och IT i vård och omsorg. Vidare är det viktigt att personal har möjlighet att byta arbetsgivare för att höja sin lön och förbättra sin arbetssituation, därför vill vi se en mångfald av utförare inom äldreomsorgen.”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

”Genom vårdserviceteam som avlastar undersköterskor från sysslor som inte kräver en längre vård/omsorgsutbildning. Undersköterskorna kan då nyttja sin kompetens till att möta varje enskild individs behov av vård och omsorg. Vi avsätter 800 miljoner/år (prestationsbaserade medel) för att förbättra personalkontinuiteten inom hemtjänsten. Vi vill återinföra Omvårdnadsslyftet för att stärka kompetensen bland omsorgspersonal och tjänstemän, samt satsa på ledarskapsutbildning av chefer inom omsorgen. ”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

”Vi skjuter till extra medel för att vi ska kunna se fler anställda inom vården, vilket kommer minska belastningen för de enskilda anställda. Vi vill också avskaffa ofrivilligt delade turer. Vi har även skjutit till medel för att de som vill arbeta heltid ska ges möjlighet att göra det.”